Хусанова Зулфия Рахматуллаевнанинг 
фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. мумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Инновацион иқтисодиётда аёллар тадбиркорлигини бошқариш механизмини такомиллаштириш” (Андижон вилояти мисолида)», 08.00.13 – Менежмент (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.3.PhD/Iqt1459.
Илмий раҳбар: Мараимова Умида Исмаилжановна, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.03/30.12.2019.I.60.03.
Расмий оппонентлар: Исманов Иброхим Набиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абдураманов Хамид Худайбергенович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиёт шароитида аёллар тадбиркорлигини бошқаришнинг назарий асослари ва амалий жиҳатларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
аёллар тадбиркорлигини ривожланиш босқичи ва даромад даражаси бўйича қуйи (0-0,54), қуйи ўрта (0,55-0,69), ўрта юқори даромадли (0,70-0,85) ва юқори даромадли (0,86-1,00) даражаларида баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилган;
корхона бошқаруви билан шуғулланаётган аёл тадбиркорларнинг молиявий ва бошқарув саводхонлиги даражаси, уларни қўллаб-қувватлаш шарт-шароитларини тавсифловчи кўрсаткичларни умумлаштирган ҳолда баҳолаш зарурлиги таклифи асосланган;
аёллар тадбиркорлигини бошқаришни инновацион ривожлантиришда  ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланиш марказларини ташкил этиш ва “Худудий инновацион ривожланиш стратегияси” тўрт босқичда инфратузилмавий қўллаб-қувватлаш механизми асосида такомиллаштирилган;
Андижон вилоятида қўшимча молиявий ресурсларни жалб қилиш, молиявий ва бошқарув саводхонлигини ошириш бўйича мақсадли таълим дастурларини ишлаб чиқиш омиллари таъсири асосида аёллар тадбиркорлигини ривожланишини 2025 йилгача турли сценариялардаги прогноз параметрлари ишлаб чиқилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Инновацион иқтисодиёт шароитида аёллар тадбиркорлигини бошқаришни такомиллаштириш борасида ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
аёллар тадбиркорлигини ривожланиш босқичи бўйича кўрсаткичларини даромад даражаси бўйича қуйи (0-0,54), қуйи ўрта (0,55-0,69), ўрта юқори даромадли (0,70-0,85) ва юқори даромадли (0,86-1,00) даражалар бўйича гуруҳлаш бўйича таклифи Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги томонидан фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги 2021 йил 15 ноябрдаги 01-09/631-сон маълумотномаси). Натижада вилоятда аёллар тадбиркорлиги сони 2,2 мартага ошган ва 2020 йилда жами тадбиркорлик субъектларининг 16,1 фоизи айнан аёллар тадбиркорлиги хиссасига тўғри келган;
корхона бошқаруви билан шуғулланаётган аёл тадбиркорларнинг молиявий ва бошқарув саводхонлиги даражаси, уларни қўллаб-қувватлаш шарт-шароитларини тавсифловчи кўрсаткичларни умумлаштирган ҳолда баҳолаш зарурлиги бўйича таклифи Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги томонидан фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги 2021 йил 15 ноябрдаги 01-09/631-сон маълумотномаси). Мазкур таклифни амалиётга жорий этилиши натижада Андижон вилоятида 2020 йилда аёллар тадбиркорлиги томонидан ташкил этилган ишлаб чиқариш корхоналарида самарадорлик кўрсаткичи 10-12 фоизга, маҳсулот экспорт ҳажми 8,1 фоизга ошган;
аёллар тадбиркорлигини бошқаришни инновацион ривожлантиришда  ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланиш марказларини ташкил этиш ва “Худудий инновацион ривожланиш стратегияси” тўрт босқичда инфратузилмавий қўллаб-қувватлаш механизми асосида такомиллаштириш бўйича таклифлари Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги томонидан “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора тадбирлар режаси”ни 10-бандини шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги 2021 йил 15 ноябрдаги 01-09/631-сон маълумотномаси). Натижада маҳаллаларда тадбиркорлик фоалияти билан шуғулланиш истаги бўлган хотин-қизларнинг молиявий-иқтисодий саводхонлигини оширишга қаратилган ҳамда  IT соҳасида дастурчи аёлларни тайёрлаш ойликлари ташкил этилган.
Андижон вилоятида 2020-2025 йилларда қўшимча молиявий ресурсларни жалб қилиш, молиявий ва бошқарув саводхонлигини ошириш бўйича мақсадли таълим дастурларини ишлаб чиқиш омиллари таъсири асосида аёллар тадбиркорлигини ривожланишини прогноз кўрсатичлар сценариялари бўйича ишлаб чиқилган прогноз кўрсатичлар Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги томонидан фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш вазирлиги 2021 йил 15 ноябрдаги 01-09/631-сон маълумотномаси). Натижада вилоятда 2020-2025 йилларда ушбу соҳани ривожланишидаги мавжуд тенденциялар сақланиб қолган тақдирда аёллар тадбиркорлиги субъектлари сонини 1,4 марта, қўшимча молиявий ресурсларни ажратиш ҳисобига 1,5 марта, молиявий ва бошқарув саводхонлиги даражасини оширишга қаратилган таълим дастурларини амалга жорий этиш ҳисобига 2,1 марта ортишига эришишм имконияти мавжудлиги аниқланган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш