Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (бундан буён матнда ОАК деб юритилади) қарори билан етакчи олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Аниқ ва табиий фанлар йўналиши бўйича илмий кенгашлар

Фан тармоғи

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш. рақами

ИК раиси

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

 DSc.03/30.12.2019.FM.01.01

Садуллаев Азимбой Садуллаевич

01.00.00

Математика институти

 DSc.02/30.12.2019.FM.86.01

Розиков Уткир Абдуллоевич

01.00.00

Астрономия институти

DSc.02/30.12.2019.FM.15.01

Эгамбердиев Шухрат Абдуманнапович

 

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.FM.01.02

Марахимов Авазжон Рахимович

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника ИТИ  DSc.03/30.12.2019.FM/T.01.12

Утамуродова Шарифа  Бекмуродовна

 

01.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2019.FM.02.04

Ашуров Мухсинжон Хуррамович

 

01.00.00

Ион-плазма ва лазер технологиялари институти

DSc.02/30.12.2019.FM.65.01

Ашуров Хотам Бахранович

 

01.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.07.2020.FM.02.01

Солеев Ахмаджон Солеевич

 

01.00.00

Ядро физикаси институти

DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01

Ташметов Маннаб Юсупович

01.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/30.12.2019.FM.55.01

Абдуллаев Бахром Исмоилович

 

01.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/30.06.2020.FM.70.04

Шоимқулов Баходир Аллабердиевич

 

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.FM.01.09

Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович

01.00.00

Фарғона давлат университети

 PhD.03.30.12.2019.FM.05.04

Уринов Ахмаджон Кушакович

 

01.00.00

Фарғона политехника институти

PhD.03/27.02.2020.FM.106.01

Юлдашев Носиржон Ҳайдарович

 

01.00.00

«Физика-Қуёш» ИИЧБ

DSc.02/27.02.2020.FM/T.110.01

Лутпуллаев  Сагдулла Лутпуллаевич

02.00.00

Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК

DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01

Негматов Сайибжон Содиқович

02.00.00

Полимерлар кимёси ва физикаси институти

DSc.02/30.12.2019.K/FM/T.36.01

Рашидова Сайёра Шарафовна

02.00.00

Биоорганик кимё институти

DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01

Салихов Шавкат Исмаилович

02.00.00

Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти

DSc.16/30.12.2019.Т.87.01

Джалилов Абдулахат Турапович

 

02.00.00

Ўсимлик моддалари кимёси институти

DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01

Сагдуллаев Шомансур Шохсаидович

02.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.К.01.03

Шарипов Хасан Турапович

02.00.00

Тошкент кимё-технология институти

DSc.03/30.12.2019.Т.04.01

Туробжонов Садриддин Махаматдинович

02.00.00

Умумий ва ноорганик кимё институти

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01

Закиров Бахтиёр Сабиржанович

02.00.00

Фарғона давлат университети

PhD.03/30.12.2019.K.05.01

Хўжаев Вахобжон Умарович

02.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2019.K.02.05

Насимов Абдулла Мурадович

02.00.00

Тошкент кимё-технология институти

DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02

Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич

02.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.K.72.01

Умаров Бақо Бафоевич

02.00.00

Термиз давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Т.78.01

Умбаров Ибрагим Амонович

 

02.00.00

Наманган муҳандислик-технология институти

PhD.03/30.12.2019.К/Т.66.02

Эргашев Ойбек Каримович

 

02.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Т.20.03

Реймов Ахмед Мамбеткаримович

 

02.00.00

Бухоро муҳандислик-технология институти

PhD.03/30.12.2019.Т.101.01

Баракаев Нустатилла Ражабович

 

03.00.00

Микробиология институти

DSc.02/30.12.2019.В.38.01

Арипов Тахир Фатихович

 

03.00.00

Ўзбекистон Миллий университети Биофизика ва биокимё институти

DSc.03/30.12.2019.В.01.13

Сабиров Равшан Зоирович

 

03.00.00

Зоология институти

DSc.02/30.12.2019.В.52.01

Азимов Джалалиддин Азимович

 

03.00.00

Ботаника институти

DSc.02/30.12.2019.В.39.01

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович

 

03.00.00

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

DSc.02/30.12.2019.В.53.01

Нариманов Абдужалил Абдусаматович

03.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.В.72.02

Холлиев Аскар Эргашович

03.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.02.08

Ражамурадов Зайнитдин Туробович

03.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.76.01

Зайнабидинов Анвар Эркинжонович

 

03.00.00

Фарғона давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.05.03

Юлдашев Гулом

03.00.00

Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти

PhD.02/30.12.2019.B.79.01

Аимбетов Нагмет Каллиевич

03.00.00

Гулистон давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.91.01

Қаршибоев Хазратқул Қиличович

03.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.20.04

Жуманов Муратбай Арепбаевич

03.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/27.02.2020.В.01.15

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

03.00.00

Гулистон давлат университети

DSc.03/05.06.2020.В.91.03

Қўшиев Ҳабибжон Ҳожибобоевич

03.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/30.06.2020.В.70.03

Қурбонов Шониёз

04.00.00

Навоий давлат кончилик институти

DSc.17/30.12.2019.T.06.01

Санақулов Қувондиқ

04.00.00

Минерал ресурслар институти ДК

DSc.24/30.12.2019.GM.40.01

Исоқов Мақсуд Узоқович

04.00.00

Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти

DSc.24/30.12.2019.GM.41.01

Иргашев Юлдашбай

04.00.00

Миллий технологик тадқиқотлар университети «МИСиС»нинг Олмалиқ шаҳридаги филиали

DSc.22/30.12.2019.Т.98.01

Умаров Фарходбек Яркулович

04.00.00

Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти

DSc.24/30.12.2019.GM.96.01

Бакиев Саиднасим Алимович

04.00.00

Сейсмология институти

DSc.02/30.12.2019.GM/FM.97.01

Абдуллабеков Кахарбай Насирбекович

 

04.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/05.06.2020.Т.03.06

Рахимов Анварходжа Акбарходжаевич

05.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/30.12.2019.Т.03.02

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович

05.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/10.12.2019.Т.03.03

Аллаев Кахрамон Рахимович

05.00.00

Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти

DSc.02/30.12.2019.Т/FM.61.01

Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович

05.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.12.2019.FM/Т.02.09

Халмуродов Рустам Ибрагимович

05.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/30.12.2019.Т.03.04

Каримов Камолхон Аббосович

05.00.00

Тошкент ахборот технологиялари университети

DSc.13/30.12.2019.Т.07.01

Хамдамов Рустам Хамдамович

05.00.00

Тошкент ахборот технологиялари университети

DSc.13/30.12.2019.Т.07.02

Сиддиков Илхомжон Хакимович

05.00.00

Тошкент давлат транспорт университети

PhD.15/30.12.2019.Т.73.01

Адилходжаев Анвар Эшонович

05.00.00

Тошкент давлат транспорт университети

DSc.18/30.12.2019.Т.09.01

Рискулов Алимжон Ахмаджанович

05.00.00

Тошкент давлат транспорт университети

DSc.15/27.02.2020.T.73.02

Умаров Абдусалом  Вахитович

05.00.00

Тошкент архитектура-қурилиш институти

DSc.26/30.12.2019.Т.11.01

Акрамов Хусниддин Ахрорович

05.00.00

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

DSc.03/30.12.2019.Т.10.01

Мирзаев Баходир Суюнович

05.00.00

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

DSc.03/30.12.2019.Т.10.02

Султанов Тохиржон Зокирович

05.00.00

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

DSc.03/30.12.2019.Т.08.01

Онорбоев Баходиржон Очилбоевич

05.00.00

Наманган муҳандислик-технология институти

PhD.03/30.12.2019.Т.66.01

Мурадов Рустам Мурадович

 

05.00.00

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

PhD.03/30.12.2019.Т.90.01

Байбобоев Набижон Ғуломович (в.в.б)

 

05.00.00

Россия давлат нефт ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали

DSc.22/30.12.2019.T/Ped.99.01

Магрупов Абдулла

Махмудович

05.00.00

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти PhD.26/27.02.2020.Т.109.01

Бобоев Собиржон Мурадиллаевич

 

05.00.00

Фарғона политехника институти

PhD.03/27.02.2020.Т.106.02

Эргашев  Сирожиддин Фаязович

05.00.00

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти

PhD.05/13.05.2020.T.112.01

Тошболтаев  Махамад Тожалиевич

 

05.00.00

Жиззах политехника институти

PhD.03/30.06.2020.T.115.01

Усманкулов Алишер Кадиркулович

05.00.00

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти

PhD.03/30.06.2020.T.111.02

Маматов Фармон Муртазович

06.00.00

Тошкент давлат аграр университети

DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01

Сулаймонов Ботиржон Абдушукирович

06.00.00

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01

Нурматов Шермат

06.00.00

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти

DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01

Қўзиев Рамазан

06.00.00

Тошкент давлат аграр университети

PhD.05/30.12.2019.Qx.13.02

Умаров Шавкат Рамазонович

06.00.00

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти

PhD.05/30.12.2019.Qx.75.01

Бобоқулов Насилло Асадович

06.00.00

Ипакчилик илмий тадқиқот институти

PhD.36/30.01.2020.Qx.103.01

Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич

 

06.00.00

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

PhD.05/27.02.2020.Qx.42.02

Равшанов Аъзам Эркинович

06.00.00

Тошкент давлат аграр университети

DSc.05/28.08.2020.Qx.13.03

Буриев Хасан Чутбоевич

16.00.00

Самарқанд ветеринария медицинаси институти

DSc.06/30.12.2019.V.12.01

Юнусов Худайназар Бекназарович

16.00.00

 

Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиали

PhD.06/09.07.2020.Qx/V.117.01

Мадартов  Баҳром Кувандикович

11.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.Gr.01.06

Сабитова Наила Исмаиловна

 

11.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.12.2019.Gr.02.07

Аббасов Субхон Бурхонович

 

11.00.00

Гидрометеорология илмий-текшириш институти

DSc.27/30.12.2019.Gr.47.01

Чуб Виктор Евгеньевич

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш