Зиявитдинова Гулнора Зияутдиновнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Оилавий ҳаётга тайёрликнинг ижтимоий психологик хусусиятлари”, 19.00.05 – Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).  
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Psi50.
Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети, DSc.03/30.12.2019.P.01.07.
Расмий оппонентлар: Каримова Васила Маманосировна, психология фанлари доктори, профессор; Фарфиева Камола Атхамджановна, психология фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади талабаларнинг оилавий ҳаётга тайёрлик даражасининг ижтимоий-психологик шартларини аниқлаш, асослаш ва экспериментал текширишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
талабаларда оилавий ҳаётга тайёрликни қадриятли, шахслараро эмоционал ва когнитив хулқ-атвор компонентлари этник аҳамиятга эга бўлган оилавий ҳаётга тайёрлик даражасини оптималлаштирувчи ижтимоий-психологик хусусиятлар эканлиги исботланган;
талабаларда оилавий муомала маромларини ўзлаштириш, ўзини ўзи бошқариш, вазиятни оқилона баҳолаш ва қийинчиликларга нисбатан сабр-тоқатни камол топтириш орқали таъсир этиш уларда оилавий ҳаётга тайёрликнинг позитив самарадорликка эришиши асосланган;
гендер фарқларидан қатъий назар талабаларнинг психологик етуклик кўрсаткичларида ёш динамикасининг ўсиб бориши, ҳаётий тажрибасининг ортиши ҳамда шахс идеалининг мустаҳкамланиб борилишининг ижобий таъсир қилмаслиги исботланган;
талабаларни соғлом оилавий ҳаётга тайёрлаш ижтимоий-психологик тренинг дастури оилавий қадриятларни шаклланишига имкон берувчи сабр-бардошлилик, мослашувчанлик ва ижтимоий фаоллик хусусиятлари оилавий ҳаётга тайёрликни ривожлантириш учун миллий муҳитни инобатга олган ҳолда такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Оилавий ҳаётга тайёрликнинг ижтимоий психологик хусусиятлари йўналишида олиб борилган тадқиқот натижалари асосида:
талабаларда оилавий ҳаётга тайёрликни қадриятли, шахслараро эмоционал ва когнитив хулқ-атвор компонентлари этник аҳамиятга эга  бўлганлиги, оилавий ҳаётга тайёрлик даражасининг оптималлаштирувчи  ижтимоий-психологик хусусиятлари эканлиги исботланганлиги “Умумий психология (Ёш даврлари ва педагогик психология) ”дарслиги мазмунига сингдирилган (Ўқув адабиётнинг 2020 йил 6 октябрдаги нашр рухсатномаси). Натижада талабаларда оилавий ҳаётга тайёрлик шаклланишининг фаол даври ва ижтимоий психологик хусусиятлари ҳақида билим, тушунчалари ортишига эришилган;
талабаларда оилавий муомала маромларини ўзлаштириш, ўзини ўзи бошқариш, вазиятни оқилона баҳолаш ва қийинчиликларга нисбатан сабр-тоқатни камол топтириш орқали таъсир этиш уларда оилавий ҳаётга тайёрликнинг позитив самарадорликка эришиши асосланганлиги Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 8-сонли буйруғига асосан, бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда “Оила психологияси” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2020 йил 1 августдаги П-М-8а-сон маълумотномаси). Натижада оила мустаҳкам бўлишига, оилавий ҳаётга тайёрликга хизмат қилувчи самарали усуллар  бўлғуси амалиётчи психологлар фаолиятини такомиллаштиришга хизмат қилган;
гендер фарқларидан қатъий назар талабаларнинг психологик етуклик кўрсаткичларида ёш динамикасининг ўсиб бориши, ҳаётий тажрибасини ортиши ҳамда шахс идеалининг мустаҳкамланиб борилишининг ижобий таъсир қилмаслиги исботланганлиги ОТ-Ф1-126 “Ўзбекистон ёшларида психологик етуклик кўрсаткичларини ўрганишнинг психодиагностика воситаларини ишлаб чиқиш, илмий асослаш ва амалиётга тадбиқ этиш” фундаментал лойиҳа мазмунига киритилган (Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2020 йил 1 августдаги П-М-8а-сон маълумотномаси). Натижада оилага психологик тайёрлик ва унинг баҳолаш мезонларини ёшларда психологик етуклик кўрсаткичларини ўрганишда, касбий компетентлик даражасини ошириш соҳасида сифат жиҳатдан ўсишга эришилган;
талабаларни соғлом оилавий ҳаётга тайёрлаш ижтимоий-психологик тренинг дастури оилавий қадриятларни шаклланишига имкон берувчи сабр-бардошлилик, мослашувчанлик ва ижтимоий фаоллик хусусиятлари оилавий ҳаётга тайёрликни ривожлантириш учун миллий муҳитни инобатга олган ҳолда такомиллаштирилганлиги Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 8-сонли буйруғига асосан, бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда “Оилавий муносабатлар психологияси” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2020 йил 1 августдаги П-М-8а-сон маълумотномаси). Натижада талаба-ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлигини шакллантирувчи ва ривожлантирувчи самарали ижтимоий–психологик тренинг дастур асосида назария ҳамда амалиёт узвийлигини таъминлашга хизмат қилган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш