Мамаев Шерали Иброхимовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Магистрал тепловозларининг ғилдрак-мотор блоки материалларини қолдиқ манбаларини аниқлаш ва уларни такомиллаштириш», 05.08.05 – «Темир йўлларининг харакатланувчи таркиби, поездларни тортиш ва электрлаштириш» ва 05.02.01- «Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси. Камёб, нодир ва радиоактив элементлар технологияси» (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам (В2021.3. PhD/Т1768):
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:
Файзибаев Шерзод Собирович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат транспорт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат транспорт университети, DSс 15/27.02.2020.Т.73.02.
Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:
Курбонов Жанибек Файуллаевич - техника фанлари доктори (DSc), доцент.; Набиев Эльман Саядович – техника фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.
Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: магистрал тепловозларнинг тортиш узатмаларидаги тортиш кучлари айланма тебраниш харакати ва редуктор тишли ғилдиракларида юзага келадиган емирилишни моделлаштириш натижасида улардан фойдаланиш самарадорлигини оширишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
магистрал тепловозларнинг ғилдирак-мотор блоки узелларининг ишлаш муддатини камайтирувчи, ғилдирак-рельс орасидаги илашиш коэффициентини камайишига олиб келувчи тортиш узатмаларидаги тортиш кучлари айланма тебранма харакатининг вужудга келишига таъсир этувчи триботехник омиллар аниқланилган;
UZTE16M типидаги тепловознинг тортиш узатмаларидаги айланма тебраниш харакатини математик моделларини тузиш ва тенгламалар тизимига энгергияни сақланиш қонунини қўллаш учун ғилдирак-мотор блоки динамик модели яратилган;
магистрал тепловозларнинг ғилдирак-мотор блоки моделига асосланиб, тортув узатмалари айланма тебраниш харакатини Лагранж назариясига асосланиб, бир турдаги ва хусусий ғилдирак-мотор блоки айланма тебранишни аниқлаш услубиёти ишлаб чиқилган;
магистрал тепловозларнинг тортув электр моторини тезлик таснифлари, уларга куч туширмаган ҳолда танлаш услубиётини занжир учун Кригхофнинг қонунлари, Лаплас ва Жордан-Гаусс услубиётлари ёрдамида ишлаб чиқилган;
магистрал тепловозларнинг ғилдирак-мотор блоки айланма тебранма ҳаракатига салбий таъсир кўрсатувчи редуктор шестреня-ғилдирак материалларининг ташқи мухит таъсири ва ортиқча кучланишлар натижасида емирилиш жадаллигинини аниқлашнинг математик модели яратилган; 
магистрал тепловозларнинг тортув электр моторларининг узелларининг геометрик ўлчамлари асосида, ғилдирак-мотор блокида кучни узатиш жараёнида вужудга келадиган айланма тебраниш харакатини аналитик-рақамли услуби ишлаб чиқилди;
темир йўл ҳаракатланувчи таркиб қисмлари материалларини  қолдиқ ва мустаҳкамлик ресурслари яратилган аналитик-рақамли услуб асосида 33% эканлиги аниқланган;
яратилган динамик модел учун тузилган ғилдирак-мотор блоги айланма тебранишларнинг алгаритми ва тортув моторларининг тезлик таснифлари бўйича танлаш услубиётлари асосида магистрал тепловозларнинг ғилдирак-мотор блоки тортиш узатмаларини модернизация қилиш ва уларнинг материалларини хизмат муддатини узайтириш концепцияси ишлаб чиқилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Магистрал тепловозларнинг тортиш узатмаларидаги тортиш кучлари айланма тебраниш харакатини моделлаштириш асосида:
ишлаб чиқилган тезлик тавсифларини аниқлашнинг қурилмаси  «Ўзтемирйўлмаштаъмир» УК да магистрал тепловозларнинг тортув электр моторларини тезлик тавсифларини аниқлашда ишлаб чиқаришга жорий этилган («Ўзбекистон темир йўллари» акциядорлик жамиятининг 2021 йил 7 июндаги №01/2470-21-сон маълумотномаси). Натижада, тортув электр электромоторларини тезлик тавсифларини аниқлаш ва назорат қилиш аниқлигини ошириш ҳисобига уларни иш бажариш коэфициентини 17% ошириш имконини берган. 
тортув электр моторларни тезлик тавсифлари бўйича, уларга куч туширмаган ҳолда танлаш услубиётини қўллаган холда UZTE16M тепловозини тортув электр моторлари айланиш тезлигини тенглаштирилиб жихозлаш «Ўзтемирйўлмаштаъмир» УК да ишлаб чиқаришга жорий этилган («Ўзбекистон темир йўллари» акциядорлик жамиятининг 2021 йил 7 июндаги №01/2470-21-сон маълумотномаси). Натижада, тортув электр электр моторларинининг тамирсиз ишлаш муддатини 33% га ва иш бажариш коэфициентини 23% ошириш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш