САЙДАХМЕДОВ Сардорбек Игамбердиевич: «Муқобил хом ашё ресурсларидан фойдаланиб мотор ёнилғиларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.08) - Тошкент кимё-технология институти (100011, Тошкент ш., Навоий кўчаси, 32-уй. Тел.: (99871) 244-79-20; факс: (99871) 244-79-17, txti-info@mail.ru ) (диссертация рус тилида).

 

    Илмий маслаҳатчи: С.М.Туробжонов

    Диссертация бажарилган муассаса: Тошкент кимё-технология институти

    Расмий оппонентлар: Б.Н.Хамидов, М.П.Юнусов, А.Г.Махсумов

    Етакчи ташкилот: А.Р. Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети

    Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

 

    I. Тадқиқотнинг мақсади: Маҳаллий хом ашё ресурслари асосида автомобиль бензинлари ва дизель ёнилғилари олишнинг илмий-технологик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

    II. Диссертация тадқиқоти натижаларининг илмий янгилиги:

    таркибида 5%гача метанол мавжуд бензин-метанол аралашмалари бензин инжекторларининг “клапан – ўриндиқ” бўғинларига, резинали зичлагич ҳалқалар ва алюминли материалларга коррозион таъсир кўрсатмаслиги, бундай аралашмалардан фойдаланиш зарарли отқинлар – углерод оксиди (СО) ва углеводородлар (СН)нинг 40-45%гача камайишига олиб келиши аниқланган (Узбекский журнал нефти и газа.– Ташкент. - 2013. - №3. – С. 44 - 45.);

    биобутанолни бензин-метанол ва бензин-этанол аралашмаларига метанол ва этанол таркибига тенг миқдорда жалб қилиш белгиланган лойқаланиш ҳароратини таъминлаш учун аралашмадаги қолдиқ сув миқдорини, тааллуқли равишда, нисбатан 60% ва 150% дан юқори ошириши аниқланган (Химия и химическая технология. – Ташкент. - 2012. -  №1. – С. 30 - 34.);

  бензиннинг октан сонини монометиланилинни метанол ва этанол билан алмаштириш ҳисобига бир маромда сақлаш боғлиқликларининг гистограммалари ишлаб чиқилди, 5% метанол бензиндаги монометиланилин миқдорини нисбатан 35%га, 7% этанол эса – нисбатан 40%га камайтириши аниқланган (Мир нефтепродуктов. – Москва. - 2011., - №1. – С. 6 – 9.);

    нефтни қайта ишлаш жараёнининг иккаламчи маҳсулотларини жалб қилиш орқали дизел ёнилғисини олиш усули ишлаб чиқилди ва уларнинг ёнилғи таркибидаги энг юқори миқдорини аниқлаш учун критериал ўлчов боғлиқликлари таклиф қилинган (Узбекский журнал нефти и газа. – Ташкент. - 2010. -  №2. – C. 37 – 38.);

    нефть дисперсион тизимларининг физик-кимёвий механикаси нуқтаи назаридан Сурхондарё конларидаги оғир нефтларни газ конденсати билан аралашмада қайта ишлашнинг ўзига хос хусусияти аниқланди. Аралашма таркибида 30% ва ундан ортиқ миқдорда газ конденсати мавжудлиги оч рангли фракциялар чиқишининг аддитивлик қоидаси бўйича ҳисобланган чиқишга нисбатан 4%гача ошишига олиб келиши аниқланган (Материалы VI международной научно-технической конференции «Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем». - Москва, - 2011. - С. 32 - 34);

    ёнилғиларнинг муқобил компонентларини олиш йўналиши бўйича ёнувчи сланецларни қайта ишлашда сланецлар смолалари ажралиб чиқишининг оптимал режими аниқланди: пиролиз ҳарорати – 550оС, пиролиз ҳароратини сақлаб туриш вақти – 45 дақиқа. Бойсун конлари ёнувчи сланецларини ишқорли ва бактерияли ишлов бериш орқали дастлабки тайёрлаш ёнувчи сланецлар смолаларини таркибида олтингугурт миқдори 40-70%гача камайишини, ёнувчи сланецлар смолаларини ажратиб олиш чуқурлиги нисбатан 60%гача оширилишини таъминлаш таъминлаб бериши курсатилган (International Journal of Chemical & Petrochemical Technology, - India. – 2012. – Vol..2, Issue 2 Jun. – 31-36 P.).

    III. Диссертациянинг aмалиётга жорий этилган натижалари ва уларнинг самарадорлиги: Диссертация иши давомида Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида енгил кокс дистилляти ва юқори вакуум погонини қўшиб дизель ёнилғисини олиш технологияси жорий қилинди (17.03.2011 йилдаги №5-сонли ТП). Таркибида 3% ва 5% миқдорда метанолга эга АИ-80 ва АИ-91 бензинлари ишлаб чиқаришнинг технологияси (31.10.2011 йилдаги №7-сонли ТП) ва «Автомобиллар учун мўлжалланган метанолли бензинлар» Техник шартлари ишлаб чиқилди (TSh 39.3-285:2012). «Жарқўрғон нефтни қайта ишлаш» ҚКда оптимал нисбатда оғир нефтлар ва газ конденсати аралашмаларини тайёрлаш ва қайта ишлаш йўриқномалари ишлаб чиқилди ва татбиқ қилинди, мотор ёнилғилари компонентларини максимал ажратиб олиш, оч рангли фракциялар олишни хом ашёга нисбатан 1,5%гача чуқурлаштириб берадиган оғир нефтлар ва газ конденсати аралашмаларини бошқариладиган тарзда тайёрлаш ва қайта ишлаш усуллари жорий қилинди (14.03.2012 йилдаги №3-сонли далолатнома). 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш