Sayt test rejimida ishlamoqda

Дехқонов Фаррухжон Нуриддин ўғлининг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иссиқлик алмашиниш жараёнини чегаравий бошқариш», 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.1.PhD/FM669 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Математика институти ҳузуридаги  DSc.02/30.12.2019.FM.86.01 рақамли Илмий кенгаш.
Илмий раҳбар: Алимов Шавкат Арифджанович, физика-математика фанлари доктори, академик.
Расмий оппонентлар: Дурдиев Дурдимурод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Фаязов Кудратилло Садридинович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади текислик  ва фазода берилган соҳада жисмни ўртача ҳароратгача иситиш учун кетадиган минимал вақтга баҳо топиш ва мос интеграл тенгламани ечими мавжудлигини кўрсатишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
интервалда параболик тенглама учун бошланғич-чегаравий масалада  стерженни тез иситиш учун зарур бўлган минимал вақтга баҳо олинган ҳамда асосий интеграл тенгламанинг ечими мавжудлиги исботланган;
берилган соҳанинг қисмидаги ўртача ҳароратга эришиш учун кетадиган минимал вақтни юқори чегараси топилиб, асосий интеграл тенгламанинг ечими мавжудлиги Лаплас алмаштириш усули орқали исботланган;
уч ўлчамли соҳада ўртача температура критик қийматга яқин бўлганда, минимал вақт ҳарорат жараёни параметрларига боғлиқ эканлиги исботланган;
n-ўлчамли чегараланган соҳада иссиқлик алмашиниш тенгламаси учун бошланғич-чегаравий масалада берилган жисмни иситиш учун кетадиган минимал вақтга баҳо топилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Иссиқлик алмашиниш жараёнини чегаравий бошқариш масаласи бўйича олинган натижалар асосида:
Волтерра биринчи тур интеграл тенгламсини ядросига ва бу ядронинг Лаплас алмаштиришига олинган баҳолардан ОТ-Ф-4-(36+32) рақамли   «Математик физика ва оптимал бошқарув масалаларини ечишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш+тоқ тартибли хусусий ҳосилали тенгламалар учун ноклассик бошланғич, спектрал масалалар ва уларнинг татбиқлари» мавзусидаги фундаментал лойиҳада Волтерра биринчи тур интеграл тенгламасини ечими мавжудлигини кўрсатишда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий университетининг 2022 йил 20 апрелдаги №04/11-2261-сонли маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланиши бир ва икки ўлчамли соҳада параболик тенглама учун қўйилган бошланғич-чегаравий масаланинг умумлашган ечимини топиш имконини берган;
чегараси бўлакли силлиқ бўлган чегараланган икки ва  n-ўлчамли соҳаларда параболик типдаги тенгламалар учун бошланғич-чегаравий масалаларнинг умумлашган ечимидан ОТ-Ф4-02 рақамли «Математик физиканинг ҳолатлар тўплами чексиз бўлган моделлари термодинамикаси» мавзусидаги фундаментал лойиҳада Грин функсияси хоссаларини исботлашда фойдаланилган (Бухоро давлат университети 2022 йил 13 майдаги №04-04/01-0963-сонли маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланиши математик физика тенгламалари учун қўйилган аралаш типдаги масалаларнинг умумлашган ечимини топиш имконини берган.

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish