Қобилов Ҳасан Халиловичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Юқори энергетик самарадорли ва экологик кўрсаткичли кўмир брикетини ишлаб чиқариш технологиясини яратиш», 02.00.16 – Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/Т1534.
Илмий раҳбар: Абдурахмонов Олим Рустамович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро муҳандислик-технология институти, PhD.03/30.12.2019.Т.101.01.
Расмий оппонентлар: Додаев Қўчқор Одилович, техника фанлари доктори, профессор; Гафуров Карим Ҳакимович, техника фанлари номзоди доцент.
Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: кўмирнинг майин фракцияси ва самарали биоорганик боғловчилар ёрдамида юқори мустаҳкамликга эга ва юқори экологик кўрсатгичли кўмир брикетларини ишлаб чиқариш жараёни ва аппаратини такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
хомашё конларида ҳамда кўмирни қайта ишлаш жараёни давомида ҳосил бўладиган кўмир майин фракциялари ва биоорганик боғловчилар асосида механик мустаҳкамлиги юқори бўлган кўмир брикетлари олиш технологияси илмий ва амалий асосланган; 
кўмир майин фракцияси ва биоорганик боғловчилар асосида олинган кўмир брикетларининг ёниш иссиқлиги ўзгариши қонуниятлари асосланган;
брикет мустаҳкамлигининг димиқтириш давомийлиги, брикет намунаси қалинлигидан боғликлик қонуниятлари асосланган;
Ангрен, Бойсун, Шарғун конлари кўмиридан ишлаб чиқарилган брикет кўмир мустаҳкамлигининг пресслаш босими, биобоғловчи ва крахмал эритмаси концентрациясидан боғлиқлик қонуниятлари аниқланган; 
кўмир брикети ёниш иссиқлигининг биоорганик қўшимчалар концентрациясидан боғлиқлик қонунияти аниқланган;
кўмир брикети зичлиги ва унинг нисбий ғоваклигига пресслашнинг таъсирини тадқиқ қилиш математик модели ишлаб чиқилган; 
биоорганик боғловчилар асосида олинган кўмир бирикети олишнинг энерготежамкор технологик тизими ишлаб чиқилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Асосий таркиби кўмирнинг майин фракцияларидан ташкил топган, энергетик самарадорлиги ва юқори экологик кўрсаткичли кўмир брикетларини ишлаб чиқариш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
таркиби биобоғловчилар билан бойитилган, кўмирнинг майин фракциялари асосида  кўмир брикетларини ишлаб чиқариш технологияси  Бухоро вилояти, Жондор туманидаги “Ғалаба” фермер хўжалиги ва “Best Coal Bukhara Service” МЧЖда амалиётга жорий этилган (“AZIYA FRUITS GARDEN” МЧЖ қўшма корхонасининг 2021 йил 16 декабрдаги 46-сон маълумотномаси). Натижада, ишлаб чиқарилган кўмир брикетлари таркибидаги намлик миқдорини 8,8 фоизга, олтингугурт миқдорини (ГОСТ 8606-2015)га мувофиқ 0,6 фоизгача камайтириш, брикетнинг ёниш иссиқлигини 5090÷7020Ккал/кг га ошириш имконини берган;
нефт қолдиқларидан ҳосил бўлган чиқинди (шлам) дан кўмир брикетларини ишлаб чиқариш технологияси  Бухоро туманидаги “Ҳайдар Аҳмад” фермер хўжалигидаги иссиқ хоналарда амалиётга жорий этилган этилган (“AZIYA FRUITS GARDEN” МЧЖ қўшма корхонасининг 2021 йил 16 декабрдаги 46-сон маълумотномаси). Натижада, брикетнинг ёниш иссиқлигини 7954,9 Ккал/кг га ошириш, кулдорлик даражасини 8,2 фоизга, таркибидаги олтингугурт миқдорини 0,9 фоизга камайтириш имконини берган. 

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш