Каюмов Дилшод Абдубакиевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: “Шўрланган грунтли йўл пойи ишчи қатламининг такрорий юкламалар таъсирида ҳисобий кўрсаткичларини асослаш”, 05.09.02 - “Асослар, пойдевор ва ер ости иншоотлари. Кўприклар ва транспорт тоннеллари. Йўллар ва метрополитенлар” Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.3.PhD/Т1872.    
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат транспорт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат транспорт университети ҳузуридаги DSc.18/30.12.2019.T.09.01 рақамли Илмий кенгаш.
Илмий раҳбар: Худайкулов Рашидбек Мансуржонович, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Джаббаров Саидбурхан Тулаганович (Тошкент давлат транспорт университети); техника фанлари доктори, доцент Расулов Рустам Хаятович (Тошкент архитектура-қурилиш институти). 
Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-қурилиш институти.
Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади қисқа вақт кўп маротаба такрорланувчи  юкламалар таъсири остида ишловчи, йўл пойи кўтармалари ишчи атламидаги шўрланган грунтларни ҳисобий кўрсаткичларини асослашдан иборат.   
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
йўл пойи ишчи қатламидаги шўрланган грунтларга юклама қисқа вақт кўп маротаба такроран таъсир қилганда, уларнинг физик-механик ҳоссаларини аниқлаш учун амалдаги тузилмавий ечим такомиллаштирилган;
автомобиль йўллари пойидаги шўрланган грунтларга қисқа вақт кўп маротаба юклама такроран таъсир қилиши натижасида уларнинг физик-механик ҳоссаларини ўзгариш қонуниятлари аниқланган;
транспорт воситалари таъсирида йўл пойидаги шўрланган грунтларга юклама қисқа вақт такроран таъсир қилиши натижасида уларни ҳисобий кўрсаткичларининг қийматлари юкламани таъсир сонига боғлиқ равишда камайиши аниқланган;
шўрланган грунтли йўл пойига кўп маротаба қисқа вақт юкламалар такроран таъсир қилиши натижасида грунтларнинг физик-механик кўрсаткичлари орасидаги ўзаро экспериментал боғлиқликлари аниқланган;
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Шўрланган грунтли йўл пойи ишчи қатламининг такрорий юкламалар таъсирида аниқланган ҳисобий кўрсаткичлари асосида:
автомобиль йўл пойи кўтармаси турғунлигини ҳисоблашда ҳисобий кўрсаткичларини грунтларнинг намлиги ва зичлаштириш коэффициентига боғлиқликлигининг аналитик ифодалари “Автомобиль йўллари илмий тадқиқот институти” томонидан ишлаб чиқилган ИҚН 84-13 (идоравий қурилиш нормалари) “Ўзбекистонни турли регионларида автомобиль йўллари грунтларини зичлик нормалари бўйича йўриқнома”, ИҚН 121-17 (идоравий қурилиш нормалари) “Юқори намликдаги грунтлардан автомобиль йўлларининг пойини қуриш бўйича йўриқнома”, МШН 29-2007 (муассасавий қурилиш нормалари) “Автомобиль йўллари кўтармаларининг зичланганлик даражасини назорат қилишнинг технологик қоидалари” га ўзгартириш ва қўшимча №2 каби соҳа меъёрий ҳужжатларига жорий қилинган (Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари Қўмитаси тасарруфидаги Автомобиль йўллари илмий тадқиқот институти унитар корхонаси томонидан 08 ноябрь 2021 йилдаги №10/3-809 сонли маълумотномаси). Натижада ҳисоб ишлари асосида автомобиль йўл пойи кўтармасининг устуворлигини оширишга эришилган;
нобикр турдаги автомобиль йўллари йўл тўшамаси тузилмасини диссертация иши натижаларида олинган шўрланган грунтларнинг ҳисобий кўрсаткичларидан фойдаланиб лойиҳаланганда йўл тўшамасининг хизмат муддатини узайишига, таъмирлаш ва сақлаш жараёнларида меҳнат сарфини камайишига, қурилиш сарф харажатларини тежалиши натижасида 1 км узунликдаги автомобиль йўли учун 185 млн. сўм иқтисодий самарадорликга эришилган (Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари Қўмитаси  берилган 17 ноябрь 2021 йилдаги №02/4469-6578 сонли маълумотномаси).

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш