Хамзаев Асрорхон Акмалховичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Топинамбурнинг физик-механик хусусиятларига асосан ковлагичнинг эластик бармоқли барабанининг параметрларини асослаш», 05.07.01 – «Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш» (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т816.
Илмий раҳбар: Байбобоев Набижон Ғуломович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.
Расмий оппонентлар: Имомқулов Қутбиддин Боқижонович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Насритдинов Ахмаджон Абдихамидович, техника фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади топинамбурнинг физик-механик хусусиятларига асосан ковлагичнинг эластик бармоқли барабанининг параметрларини асослаш ва технологик схемасини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
элеваторнинг ишчи тирқиши эҳтимоллар назариясининг нормал тақсимланиш қонуни усулидан фойдаланиб, топинамбур туганаги ўлчамларининг вариацион характеристикаларини инобатга олган ҳолда асосланган;
топинамбур поясидан туганакларни ажратадиган ҳамда йирик фракцияли кесакларни эластик бармоқ билан ўзаро таъсири натижасида майдалайдиган ковлагичнинг конструктив схемаси  ишлаб чиқилган ва технологик иш жараёни асосланган;
эластик бармоқнинг туганак билан ўзаро таъсирлашиши пайтидаги ҳаракатларини ҳисобга олган ҳолда саралаб олиш жараёнини ифода этувчи математик модел ишлаб чиқилган; 
топинамбурнинг физик-механик хусусиятларини ҳисобга олиб ковлагич ишчи қисмининг параметрлари (барабаннинг бурчак тезлиги, диаметри ва эластик бармоқ узунлиги) ва иш режимларини ифодаловчи аналитик боғланишлар ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Топинамбурнинг физик-механик хусусиятларига асосан ковлагичнинг эластик бармоқли барабанининг параметрларини асослаш бўйича олинган натижалар асосида:
ишлаб чиқилган янги эластик бармоқли барабан билан жиҳозланган топинамбур ковлагич Пахтачилик селекция уруғчилиги етиштириш агротехнолгиялар илмий-тадқиқот институти Наманган илмий тажриба станцияси майдонида ва Наманган вилояти Тўрақўрғон туманидаги фермер хўжалигида жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2021 йил 14 апрелдаги 02/023-1610-сон маълумотномаси). Натижада, топинамбурни ҳосилини ковлаб олишда меҳнат сарфини 25,3 фоиз ва эксплуатацион ҳаражатларни 21,9 фоизга камайтириш имкони яратилган;
топинамбурни табиий сифат кўрсаткичларини сақлаган ҳолда ковлайдиган, эластик бармоқли барабан билан жиҳозланган ковлагичнинг лойиҳа-конструкторлик ҳужжатлари ва ҳисоблаш усуллари «Машхим» МЧЖ ва «BMKB-Agromash» АЖ га жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2021 йил 14 апрелдаги 02/023-1610-сон маълумотномаси). Натижада, топинамбурнинг табиий сифат кўрсаткичларини сақлаган ҳолда ковлайдиган эластик бармоқли барабан билан жиҳозланган ковлагични ишлаб чиқариш имкони яратилган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш