Раҳматова Садоқат Умаржоновнанинг
фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Маҳаллий хомашёлардан самарали фойдаланиш ҳисобига олинган  янги трикотаж тўқималарининг тадқиқи орқали маҳсулот ассортиментини кенгайтириш” 05.06.02 – “Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № B2020.4.PhD/T1983. 
Илмий раҳбар: Холиқов Қурбанали Мадаминович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-технология институти PhD.03/30.12.2019.Т.66.01
Расмий оппонентлар: Жуманиёзов Қадам Жуманиёзович, техника фанлари доктори, профессор; Ханхаджаева Нилуфар Рахимовна, техника фанлари доктори, профессор
Етакчи ташкилот:  Андижон машинасозлик институти
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёдан самарали фойдаланиб янги трикотаж тўқималарини олиш ва маҳсулотлар ассортиментини кенгайтиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
икки айлана игнадонли трикотаж тўқув машинасида глад, хосилали глад ва ластик усулларни жамлаш орқали шакл сақлаш хусусияти юқори бўлган янги ассортиментдаги тўқима олинган;
икки айлана игнадонли трикотаж тўқув машиналарида гладь ва ластик асосида олинган икки қаватли трикотаж тўқималарининг хажм ва юза зичликларини ҳаво ўтказувчанлик, киришиш, ишқаланишга чидамлилик, узиш кучи ва деформацияланиш хусусиятларини комплекс баҳолаш орқали оптимал қийматлар аниқланган; 
икки айлана игнадонли машиналарда ластикли трикотаж тўқимасига глад ва ҳосилали глад қаторларини киритиш орқали ҳажмий зичликни 4,9 % дан 12,6 % га камайтириш ҳисобига трикотаж тўқимасининг сифат кўрсткичларидан иссиқлик ва шакл сақлаш хусусиятлари ортган;
марказий нокомпозицион тажриба йўли билан икки қаватли трикотаж тўқималарининг узиш кучи ва қайтар деформация хусусиятларини регрессия тенгламаси олинган ва унинг таҳлили асосида матонинг юқори истеъмол хусусиятларини таъминловчи ҳалқа қадами ва ҳалқа баландлигини мақбул параметрлари аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Маҳаллий хомашёлардан самарали фойдаланиб янги трикотаж тўқималарининг ассортиментини ишлаб чиқариш бўйича олинган натижалар асосида:
янги тузилишдаги икки қаватли трикотаж тўқималарини ишлаб чиқариш «UDM» МЧЖ трикотаж корхонасида жорий этилган («Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг 2021-йил 7-декабрдаги №03/25-3371-сонли маълумотномаси). Натижада пахта ва полиэстер аралашма ипидан глад ҳамда ластик асосида олинган трикотаж тўқималарининг физик-механик хусусиятларини сақлаган ҳолда, сифат кўрсаткичларини яхшилаш ҳисобига 12,6 % га хомашё сарфини камайтиришга эришилган;
икки айлана игнадонли машиналарда ластикли трикотаж тўқимаси тузилишига глад ва ҳосилали глад қаторларини киритиб трикотаж тўқималарини ишлаб чиқариш «Xoji Xolmirza Bobo» МЧЖ корхонасида жорий этилган («Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг 2021 йил 7 декабрдаги №03/25-3371-сонли маълумотномаси). Натижада 100 % пахта ипи асосидан тайёрланган трикотаж тўқимасини деформацион хусусиятлари ортган ҳамда хомашё сарфини 8,9 % камайтиришга эришилган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш