Маматалиев Абдурасул Абдумаликовичнинг
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган тармоғи номи): «Аммоний нитрати, сульфати ва калий хлориди асосида мураккаб ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.2.DSc/Т434.
Илмий маслаҳатчи: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.
Расмий оппонентлар: Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор; Турдиалиев Умид Мухторалиевич, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Нурмуродов Тулкин Исамуродович, техника фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: аммиакли селитра суюқланмаси, калий хлориди, фосфогипс ва аммоний сульфати асосида NK-, NKS- ва NS-ўғитлар олиш технологияларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
экстракцион фосфор кислотаси ишлаб чиқариши чиқиндиси бўлган фосфогипснинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлаш асосида уни селитрага модификатор сифатида қўллашга яроқлилиги исботланган;
ацетонли экстракциялаш усули ёрдамида калийли-нитратли суюқланмада калий хлоридининг конверсияланиш жараёни исботланган;
калий хлориди ва аммоний сульфат қўшимчаларини N : K2O =  1 : 0,5 ва NH4NO3 : (NH4)2SO4 = 93 : 7 оптимал нисбатда қўллаш магнизет қўшимчали АС доналарига нисбатан доналар мустаҳкамлигини 3-4,8 баробарга ошириши, ёпишқоқлигини эса 2-2,3 баробарга камайтириши аниқланган;
сульфат-нитрат аммоний суюқланмаси 185 дан 25℃ гача совутилганда NH4NO3 III фазани четлаб ўтиши ва суюқланмаI; III; IIIV кетма-кетлигида модификацияга ўтиши аниқланган;
KCl, ФГ ва (NH4)2SO4 қўшимчалари NH4NO3 нинг кристалл панжараларини зичлаштириши ҳисобига уни структура бузилиш ҳароратини 211 дан 263,1℃ гача оширган ҳолда парчаланишига ингибитирловчи таъсири исботланган;
АС суюқланмаси, калий хлориди, фосфогипс ва аммоний сульфати асосида NK-, NKS- ва NS-ўғитлар олиш технологиялари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Аммиакли селитраси суюқланмаси, калий хлориди, фосфогипс ва аммоний сульфати асосида NK-, NKS- ва NS-ўғитлар олиш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
аммиакли селитра, калий хлориди ва фосфогипс қўшимчаси асосида NKS-ўғитлар олиш технологияси «Elektrokimyozavod» ҚК-АЖнинг «2021-2022 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («Elektrokimyozavod» ҚК-АЖнинг 2021 йил 19 мартдаги 58-сон маълумотномаси). Натижада, экстракцион фосфор кислота ишлаб чиқариши чиқиндиси бўлган фосфогипсни сувда эрувчан олтингугуртли NK-ўғитига айлантириш имконини берган;
аммиакли селитра суюқланмаси ва калий хлориди асосида калийли- аммиакли селитра олиш технологияси «Elektrokimyozavod» ҚК-АЖнинг «2021-2022 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («Elektrokimyozavod» ҚК-АЖнинг 2021 йил 19 мартдаги 58-сон маълумотномаси). Натижада, яхши товар хоссаларга эга бўлган калийли-аммиакли селитра пахта ўсимлигида қўлланилганда унинг ҳосилдорлигини аммиакли селитра қўлланилгандагига нисбатан 1-3 центнерга ошириш имконини беради;
сульфат-нитрат аммоний олиш технологияси «Elektrokimyozavod» ҚК-АЖнинг «2021-2022 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («Elektrokimyozavod» ҚК-АЖнинг 2021 йил 19 мартдаги 58-сон маълумотномаси). Натижада, ёпишқоқлиги бўлмаган ва термик барқарорлашган донадор NS-ўғит олиш имконини беради.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш