Махмудова Севара Эркиновнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси химояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Совершенствование методов прогнозирования и ранней диагностики преэклампсии», 14.00.01 – Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD / Tib1072.
Илмий рахбар: Негмаджанов Баходур Болтаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат тиббиёт институти PhD.04/30.12.2019.Tib.102.01.
Расмий оппонентлар: Султанов Саидазим  Насырович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Абдуллаева Лагия Мирзатуллаевна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Н.И.Пирогова номидаги  Виницк Давлат тиббиёт университети (Украина).
Диссертациянинг йуналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади клиник, эндотелиал ва генетик предикторларга асосланган преклампсияни башорат қилиш ва эрта ташхислашни такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
преэклампсия билан оғриган хомиладорларда касалликнинг эрта босқичида s-Flt-1 оқсили миқдорининг ошиши хисобига плацента ўсиш омилининг (PLGF) ўзгариши артериал қон босимининг кўтарилишига, сийдикда оқсил пайдо бўлишига олиб келувчи прогностик маркерларнинг муҳим ўрни очиб берилган;
илк бор преэклампсияли хомиладорларда АGTR2 генининг G/G генотипида 2-турдаги ангиотензин рецепторлар сонини ошиши хисобига кон томирлар торайиши каслалликнинг клиник кечиши оғирлашишига олиб келиши аниқланган;
илк бор преэклампсия билан оғриган беморларда NOS3 геннинг салбий алел ва генотиплари полиморф кўринишларини тарқалиш даражасини қон томир деворида яллиғланиш жараёнини кучайиши хисобига юрак кон-томир ва буйрак функцияси бузилиши билан боғлиқлиги асосланган; 
преэклампсия билан оғриган ҳомиладорларда псевдоваскулогенез жараёнини бузилиши оқибатида эндотелиал s-Flt-1 оқсили ва плацента ўсиш омилиларининг (PLGF) плацента ётоғидаги аниқланган морфологик ўзгаришлар орасида корреляцион боғлиқлик (r=0,85) аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Хомиладорларда преэклампсияни башоратлаш ва эрта ташхислашда янги ёндашувлар ишлаб чикиш буйича олинган натижалар асосида: 
Хомиладорликда преэклампсияни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш буйича янги ёндашувлар масалалари ишлаб чикилган «Преэклампсияни ташхислаш, даволаш ва профилактика килиш буйича янги ёндашувлар» мавзусидаги услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 24 апрелдаги  8н-р/362-сон маълумотнома). Мазкур услубий тавсиянома преэклампсияси мавжуд хомиладор аёлларни даволаш ва профилактика чора-тадбирларни тадбик этиш имкониятини берган.
преэкламсияни диагностикаси ва асоратларини олдини олиш ва шошилигч ёрдам курсатиш усуллари ишлаб чикилган «Преэклампсия ва унинг асоратларида акушерлик тактикаси ва шошилинч ёрдам» мавзусидаги услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 24 апрелдаги  8н-р/363-сон маълумотнома). Мазкур услубий тавсиянома преэклампсияси мавжуд хомиладор аёлларни касаликнинг асоратлари сонини камайтиришга, преэклампсиянинг эрта ташхисида AGTR1, AGTR2 ва NO3 генлар полиморфизмлари асосий аҳамиятини аниқлашга имконини берган;
преэклампсияси бор хомиладорларда клиник, биокимёвий, генетик ва инструментал хусусиятлари буйича олинган илмий натижалар Самарқанд шаҳри 1 ва 2-сон туғруқхоналари, Каттақўрғон ва Иштихон туман тиббиёт бирлашмаларининг амалиётига тадбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 31 июлдаги 08-09/9345-сон маълумотномаси). Тавсияларни жорий этилиши преэклампсияни эрта ташхисни оптималлаштиришга, касалликнинг олиб боришини башорат қилишга, асоратларни ўз вақтида олдини олишга, шунингдек беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ва даволаш учун кетаётган маблағни тежаш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш