Абдураимов Азизбек Султанкуловичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Торқопчиғай ботаник-географик райони флораси», 03.00.05 – Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.3.PhD/B236.
Илмий раҳбар: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти, DSc.02/30.12.2019.В.39.01.
Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Қодиров Ғайрат Уроқбоевич, биология фанлари номзоди, доцент. 
Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Торқопчиғай ботаник-географик райони флорасининг тур таркибини аниқлаш ва флоранинг ўзига хос хусусиятларини асослашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор Торқопчиғай ботаник-географик райони флорасининг 74 оила ва 384 туркумга мансуб 964 турни ўз ичига олувчи замонавий таркиби аниқланган; 
илк бор Ўзбекистон флораси учун 3 тур, Ғарбий Ҳисор флораси учун 
3 тур келтирилган;
генезиси қадимгиўртаерденгизи флорасидан иборат бўлган Торқопчиғай ботаник-географик райони флораси етакчи оила ва туркумлар таркибига кўра тоғлиўртаосиё провинцияси жанубидаги қурғоқчил районлар флорасини ўзида акс эттириши исботланган;
тўр тизимли хариталаш асосида кўпчилик турларни гипсли, олажинсли, тошли-шағалли экотопларда учраши, уларнинг аксарияти Ўрта Осиё тоғ флораси учун характерли бўлган гемикриптофитлардан иборат эканлиги аниқланган;
Торқопчиғай ботаник-географик райони Тоғлиўртаосиё провинцияси Ғарбий Ҳисор округи таркибида ажратилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Торқопчиғай ботаник–географик райони флораси бўйича олинган илмий натижалар асосида:
Торқопчиғай ботаник–географик районида тарқалган 74 оила, 384 туркумга мансуб, 964 турнинг тарқалиш хариталари ва муҳофазасига доир маълумотлар Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг Қашқадарё вилояти бошқармаси амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2020 йил 18 сентябрдаги 05-02/8-547-сонмаълумотномаси). Натижада, ҳудуддаги 17 оила, 30 туркумга мансуб 41 та камёб ва йўқолиб бораётган турларни муҳофаза чора-тадбирларини ишлаб чиқиш имконини берган.
доривор (235 та), озуқабоп (80), асал-ширали (173), эфир-мойли (100), бўёқбоп (64), ем-хашак (280), манзарали (154) ўсимлик турларининг тўр тизимли (ГАТ) хариталари Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг Қашқадарё вилояти бошқармаси амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2020 йил 18 сентябрдаги 05-02/8-547-сон маълумотномаси). Натижада, иқтисодиёт аҳамиятига эга турларнинг  ўсиш маконлари белгилаш ва ресурсбоп ҳудудларини аниқлаш имконини берган;
Торқопчиғай ботаник–географик районида тарқалган 964 турга мансуб юксак ўсимликларининг гербарий намуналари Ботаника институти Миллий гербарийси (TASH) ноёб объекти фондига топширилган (Фанлар академиясининг 2020 йил 29 октябрдаги 4/1255-2343-сон маълумотномаси). Натижада, намуналар Ғарбий Ҳисор округи ҳудудидан йиғилган гербарий фондини бойитган ва Ўзбекистон флорасининг электрон маълумотлар базаси ахборот-таҳлил тизимини шакллантириш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш