Абдуллаев Муроджон Немаджоновичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Гепатит В касаллигини даволашда ишлатиладиган дориларнинг кимёвий таркиби ва халқ табобати усуллари билан даволаш», 02.00.09 – Товарлар кимёси, 14.00.41 – Халқ табобати (кимё фанлари). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.3.PhD/К422.
Илмий раҳбарлар: Асқаров Иброҳим Раҳмонович, кимё фанлари доктори, профессор; Мамасолиев Неъматжон Солиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, DSc.03/29.10.2021.К.60.05.
Расмий оппонентлар: Мадиханов Нематжон, кимё фанлари доктори, профессор; Исаев Юсупжон Тожимаматович, кимё фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: айрим доривор ўсимликлар асосида таркибида гепатит В касаллигини даволаш ва олдини олиш хусусиятига эга биологик фаол кимёвий бирикмалар сақлаган табиий озиқ-овқат қўшилмаларини ишлаб чиқиш, уларни кимёвий таркиби ва тузилишини аниқлаш асосида ТИФ ТН бўйича тегишли код рақамларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
гепатит В касаллигини самарали даволаш хусусиятига эга бўлган янги озиқ-овқат қўшилмалари ишлаб чиқилган; 
озиқ-овқат қўшилмалари таркибидан ажратиб олинган авенацин, кверцетин моддаларининг таркиби ва тузилиши аниқланган; 
“Асшифо” ва “Олтин Водий” озиқ-овқат қўшилмаларининг антиоксидантлик фаоллиги асосида “Олтин Водий” озиқ-овқат қўшилмасининг антиоксидантлик фаоллиги бошқаларга нисбатан юқори эканлиги аниқланган;
“Асшифо” ва “Олтин Водий” озиқ-овқат қўшилмалари таркибида Гепатит В вирусига қарши фаол бўлган авенацин, кверцетин, аментофлавон, гиперицин бирикмалари борлиги аниқланган;
“Асшифо” ва “Олтин Водий” табиий янги озиқ-овқат қўшилмаларига кимёвий таркиби асосида ТИФ ТН бўйича товар кодлари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Айрим озиқ-овқат қўшилмаларини улардан ажратиб олинган биологик фаол моддалар кимёвий таркиби ва тузилиши асосида синфлаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
“Асшифо”  ва “Олтин Водий” озиқ-овқат қўшилмаларини “Олтин Водий” МЧЖ да ялпи маҳсулот сифатида ишлаб чиқариш учун Ўзбекистон Республикаси Миллий Сертификатлаш тизими томонидан мувофиқлик сертификати олинган (№UZ.SMT.01.378.70229260, 2021 й.; Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 3 сентябрдаги 06.8/1244-сонли хати; 2021 йил 9 сентябрдаги 362427-сон маълумотномаси). Натижада, мазкур озиқ-овқат қўшилмаларини талаб даражасида идентификациялаш имконини берган;
“Асшифо” ва “Олтин Водий” озиқ-овқат қўшилмаларига ТИФ ТН бўйича “доривор ўсимликлардан, ёки уларнинг айрим қисмларидан тайёрланган озиқ-овқат қўшилмалари” учун - 121230, “таркибида авенацин, кверцетин, пулегон ва унинг ҳосилалари, карвакрол, карнозол, розмарицин табиий бирикмаларини сақловчи доривор ўсимликлар ёки уларнинг айрим қисмларидан тайёрланган озиқ-овқат қўшилмалари” учун - 1212300001 код рақамлари божхона амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг 2021 йил 7 апрелдаги 1/16-131-сон маълумотномаси). Натижада, шу каби озиқ-овқат қўшилмаларини экспорт ва импор қилишда улардан ундириладиган бож тўловларини назорат қилиш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш