Фузайлова Феруза Нормуродовнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Конденсатланган рух-оксидли-фосфатли тузилмалар асосида углеродли пўлатни кимёвий фосфатлаш технологияси», 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси, 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.2.PhD/T1517.
Илмий раҳбарлар: Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори, профессор; Дадаходжаев Абдулла Турсунович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.
Расмий оппонентлар: Намозов Шафоат Сатторович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Сафаров Ёдгор Тоирович, техника фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD), доцент.
Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: углеродли пўлат юзасини кимёвий фосфатлаш учун ҳосил бўлувчи фосфатли плёнка сифати Фоскон 35 ва Фоскон 35К каби импорт аналоглардан ёмон бўлмаган электролитларларнинг таркибини ва уни маҳаллий хомашё асосида ишлаб чиқариш технологиясини яратишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
маҳаллий хомашё асосида углеродли пўлат юзасини фосфатлаш технологияси ва электролит эритмалари композицияларидан фойдаланишнинг техник - иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлиги аниқланган;
маҳаллий хомашёлар асосида яратилган пўлатни фосфатловчи электролитларнинг реакцион-фаоллиги, фосфатли ҳимоя қопламаси ҳосил бўлиши аниқланган;
ГОСТ 9.302-88 усули билан фосфат қопламаларининг ҳимоя сифатини текшириш, углеродли пўлат наъмуналари юзасидаги коррозия кўрсатгичлари ва қутбланиш потенциалини ўлчаш жараёнида маҳаллий фосфатловчи таркиблар ФК 1 ва ФК 1Кни Фоскон 35 ва Фоскон 35К каби импорт аналоглари билан таққослаганда уларнинг самарадорлироқлиги аниқланган;
маҳаллий хомашёдан ФК-1 ва ФК-1К композицияларини тайёрлаш технологиясининг блок-схемаси ва углеродли пўлат юзасини фосфатлашни самарали амалга ошириш усуллари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Конденсатланган рух-оксидли-фосфатли тузилмалар асосида углеродли пўлатни кимёвий фосфатлаш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
углеродли пўлат симлар ва катанкаларни қайта ишлаш учун аммафос, цинк оксиди ва азот кислотаси асосидаги ФК-1 концентратини тайёрлаш технологияси «O'ZMAXSUSMONTAJQURULISH» АКнинг «2022-2024 йилларда амалиётга жорий жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («O'ZMAXSUSMONTAJQURULISH» АКнинг 2021 йил 12 апрелдаги 01-152/03-11-сон маълумотномаси). Натижада, махаллий хомашёлар асосида импорт ўрнини босувчи фосфатловчи концентратлар олиш ва уларни қўллаганда импорт аналогларида ҳосил бўладиган лойқаланишнинг 2,5-3,0 маротаба камайиши ҳисобига сим ва катанокларнинг фосфатлаш жараёнининг самарадорлигини 2 маротаба юқори бўлиш имконини беради;
углеродли пўлат симлар ва катанкаларни қайта ишлаш учун аммафос, цинк оксиди, азот кислотаси ва ортофосфор кислотаси асосидаги ФК-1К концентратини тайёрлаш технологияси «O'ZMAXSUSMONTAJQURULISH» АКнинг «2022-2024 йилларда амалиётга жорий жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («O'ZMAXSUSMONTAJQURULISH» АКнинг 2021 йил 12 апрелдаги 01-152/03-11-сон маълумотномаси). Натижада, махаллий хомашёлар асосида импорт ўрнини босувчи фосфатловчи концентратлар олиш ва уларни қўллаганда импорт аналогларида ҳосил бўладиган лойқаланишнинг 2,5-3,0 маротаба камайиши ҳисобига сим ва катанокларнинг фосфатлаш жараёнининг самарадорлигини 2 маротаба юқори бўлиш имконини беради.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш