Қаршиев Бекзод Носировичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Аммоний фосфат ва суюқ комплекс ўғитлар ишлаб чиқариши учун Қизилқум экстракцион фосфор кислотасини тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.2.PhD/T2235.
Илмий раҳбар: Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, техника фанлари доктори, ката илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.
Расмий оппонентлар: Кучаров Бахром Хайриевич, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Умиров Фарход Эргашович, техника фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: юқори маркали аммоний фосфатлар ва суюқ комплекс ўғитлар олиш учун Қизилқум экстракцион фосфор кислотасини тозалаш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
кальций минераллари - кальций гидроксиди ва карбонати, эркин кальций оксидини тутган ювиб куйдирилган концентрат билан ЭФКни сульфатсизлантиришнинг мақбул шароитлари аниқланган;
ЭФКни ацетон ва этил спирти билан тозалашда уларнинг иккита механизм: гидратсольватли ва ўзаро кимёвий таъсирлашиш орқали ишлаши аниқланган;
фосфор кислотасини максимал ажратиб олиш учун уч карра ортиқча органик эритувчилари талаб этилиши исботланган;
ЭФКни сульфатсизлантириш ва органик эритувчилар билан чуқур тозалашда ҳосил бўлган кальций сульфати, кальций, магний фосфатлари, учламчи оксидлар ва комплекс тузлардан ташкил топган чўкмаларнинг кимёвий ва моддий таркиби аниқланган;
фосфор кислотасини ацетон билан чуқур тозалаш ҳамда қишлоқ хўжалигида томчилаб суғориш талабларига жавоб берадиган N : P2О5 = 13 : 61 ва 19 : 54 маркалардаги МАФ ва ДАФ олишни таъминлайдиган мақбул технологик параметрлар ишлаб чиқилган;
Қизилқум ЭФКсини чуқур тозалаш ва томчилаб суғориш талабларига жавоб берувчи юқори маркали аммоний фосфатларини олиш технологияси ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Қизилқум экстракцион фосфор кислотасини тозалаш ва юқори маркали аммоний фосфатларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
Қизилқум экстракцион фосфор кислотасини кальций карбонати ва органик эритувчи ёрдамида тозалаш ҳамда юқори маркали аммоний фосфатларини олиш технологияси «Электрокимёзавод» ҚК-АЖнинг «амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («Электрокимёзавод» ҚК-АЖнинг 2021 йил 10 сентябрда 87-сон маълумотномаси). Натижада, фосфор кислотаси ва у асосидаги фосфорли ўғитларнинг сифатини сезиларли даражада яхшилаш имконини берган;
Қизилқум экстракцион фосфор кислотасини кальций карбонати ва аммиак ёрдамида тозалаш ҳамда юқори маркали аммоний фосфатларини олиш технологияси «Электрокимёзавод» ҚК-АЖнинг «амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («Электрокимёзавод» ҚК-АЖнинг 2021 йил 10 сентябрда 87-сон маълумотномаси). Натижада, қишлоқ хўжалигининг томчилаб суғориш талабларига тўла жавоб берадиган юқори маркали моно- ва диаммонийфосфат, ундан ташқари суюқ комплекс ўғитлар олиш имконини беради.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш