Жуманиязов Искандар Боҳодировичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Корхоналарда харажатлар ва даромадларнинг бошқарув ҳисоби ҳамда таҳлилини такомиллаштириш» 08.00.08–“Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит” ихтисослиги (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt41.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
Илмий раҳбари: Курбанов Зият Ниязович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона политехника  институти, PhD.03/27.02.2020.I.106.03.
Расмий оппонентлар: Ризаев Нурбек Кадирович, иқтисодиёт фанлари доктори(DSc), доцент; Абдуллаев Абдурауф, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади харажатлар, даромадлар ва фойданинг бошқарув ҳисоби ҳамда таҳлилини ташкилий-услубий жиҳатларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.  
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
бюджетлаштириш, харажатлар ҳисоби ва маҳсулот таннархини калькуляция қилиш, жавобгарлик марказлари бўйича сегментар ҳисоб ва ҳисобот, ички хўжалик бўлинмалари ўртасида трансферт баҳони шакллантириш жараёнлари интеграциялашган бошқарув ҳисоби таклиф этилган;
тўқимачилик саноати корхоналарида маржинал даромадни ҳисоблаш ва ўрнатилган меъёрлардан четланишлар бўйича харажат моддаларини аниқлаш тизими таклиф этилган;
корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш бўйича харажатларнинг бир қисми ва умумишлаб чиқариш харажатларини давр харажатларига ўтказиш орқали молиявий натижани шакллантириш асосида рентабелликни 27.7 фоизга ошириш имконияти аниқланган;
тўқимачилик корхоналарида харажатлар, даромадлар ва фойданинг келгусида маҳсулот сотиш ҳажмига ички ресурслaр таъсирини башоратлаш имконини берувчи бошқарув таҳлили усули таклиф этилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Фойда солиғи ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
бюджетлаштириш, харажатлар ҳисоби ва маҳсулот таннархини калькуляция қилиш, жавобгарлик марказлари бўйича сегментар ҳисоб ва ҳисобот, ички хўжалик бўлинмалари ўртасида трансферт баҳони шакллантириш жараёнлари интеграциялашган бошқарув ҳисоби бўйича берилган таклиф “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмаси корхоналарида амалиётига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмасининг 2019 йил 17 июлдаги 03/14-3085-сон маълумотномаси). Натижада мазкур корхоналарда ҳисоб сиёсати такомиллашган, унда бошқарув ҳисоби элементлари ўз аксини топган ҳамда ҳаражатлар ва даромадларни аниқлаш тартиби осонлашган;
тўқимачилик саноати корхоналарида маржинал даромадни ҳисоблаш ва ўрнатилган меъёрлардан четланишлар бўйича харажат моддаларини аниқлаш тизими бўйича берилган таклиф “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмаси корхоналари амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмасининг 2019 йил 17 июлдаги 03/14-3085-сон маълумотномаси). Натижада корхоналарда ҳаражатларни бошқарув ҳисоби такомиллашган, ишлаб чиқилган маҳсулотнинг таннархи пасайган,  даромад  ошган  ҳамда  корхоналарнинг  соф фойдаси кўпайган. Шунингдек таннархни пасайиши ҳисобига 540 млн.сўм миқдорда ҳаражатлар тежалиши таъминланган;
корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш бўйича харажатларнинг бир қисми ва умумишлаб чиқариш харажатларини давр харажатларига ўтказиш орқали молиявий натижани шакллантириш асосида рентабелликни ошириш бўйича берган таклиф “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмаси корхоналари ҳисоб сиёсатига киритилган (Ўзбекистон Республикаси “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмасининг 2019 йил 17 июлдаги 03/14-3085-сон маълумотномаси). Натижада тўқимачилик саноати корхоналарида умумий рентабеллик кўрсаткичини 23 фоиздан 27,7 фоизгача ошириш имконияти яратилган;
тўқимачилик корхоналарида харажатлар, даромадлар ва фойданинг келгусида маҳсулот сотиш ҳажмига ички ресурслар таъсирини башоратлаш имконини берувчи бошқарув таҳлили бўйича берилган таклиф “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмаси корхоналари амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси “Ўзтўқимачиликсаноат” Уюшмасининг 2019 йил 17 июлдаги 03/14-3085-сон маълумотномаси). Мазкур услубиёт асосида корхона даромад ва фойда кўрсаткичларини таҳлил қилиш натижасида соф фойда ҳамда рентабеллик кўрсаткичлар аниқ ҳисоблаш имконияти яратилган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш