Саттаров Азамат Раеловичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтиссослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Инновацион-методик лойиҳалар асосида талабалар мустақил таълимини ташкил этишда мобил ўқитиш тизимидан фойдаланиш”, 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика) (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.4.PhD/Ped1991.
Илмий иш бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.
Илмий раҳбар: Позилова Шаҳноза Ҳайдаралиевна, педагогика фанлари фалсафа доктори (PhD), доцент.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, DSc.03/30.04.2021.Ped.82.03. 
Расмий оппонентлар: Ахмеджанов Дилмурод Ғуломович, техника фанлари доктори; Хайтуллаева Нафиса Сахобиддинова, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади педагогика олий таълим муассасаларида инновацион методик лойиҳалар асосида талабалар мустақил таълимини ташкил этишда мобил ўқитиш тизимидан фойдаланиш методикасини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
талабалар мустақил таълимини ташкил этишнинг замонавий воситаси сифатида мобил қурилмалардан фойдаланишнинг методик хусусиятлари касбий-педагогик фаолиятга интернал мoтивaцияни oшиpиш, мустақил таълим олиш компетентлигини ривожлантиришга мўлжaллaнгaн зaмoнaвий тaълим мyҳитини рақамли педагогика билан бевосита интеграциясини таъминлаш орқали аниқлаштирилган;
мобил технологияларнинг дидактик имкониятлари WebQuest, Геймификация, M-Learning, M-Feedback ўқитиш воситалари асосида талабалар мустақил таълимини ташкил этишнинг Assesment (ўз-ўзини баҳолаш), Pre-Vodcasting, RequestBase, ExamSoft, мобил сўровнома, мобил викторина, Plickers каби инновацион лойиҳавий методларни креатив фаолият жараёнларига тизимли қўллаш продуктивлигини кенгайтириш асосида такомиллаштирилган; 
“Web-дизайн” фани бўйича талабалар мустақил таълимини ташкил этиш методик шартлари Podcast ва Vodcast мобил методлари, Mindmap, Workings be pairs, Group discussion каби интерактив онлайн дастурлари асосида Student-centered classroom инновацион лойиҳасини ишлаб чиқиш орқали такомиллаштирилган;
инновацион методик лойиҳалар асосида аудиториядан ташқари мустақил ишларни мобилли ўқитиш технологияси асосида ташкил этиш блок-чизмаси концентризм тамойили асосида йирик блокларга бирлашган ўқув материалларини жадал ўзлаштиришни имконини берувчи кўп босқичли методик тизимнинг аралаш таълим билан интерналлик даражасини кетма-кетликда ўзгартириб бориш алгоритмини ишлаб чиқиш асосида такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Инновацион методик лойиҳалар асосида талабалар мустақил таълимини ташкил этишда мобил ўқитиш тизимидан фойдаланиш методикаси acocидa:
талабалар мустақил таълимини ташкил этишнинг замонавий воситаси сифатида мобил қурилмалардан фойдаланишнинг методик хусусиятларини аниқлаштириш, касбий-педагогик фаолиятга интернал мoтивaцияни oшиpиш, мустақил таълим олиш компетентлигини ривожлантиришга мўлжaллaнгaн зaмoнaвий тaълим мyҳитини рақамли педагогика билан бевосита интеграциясини таъминлашга доир таклифлардан AIF ¼ рақамли “Ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш ва электроникадан қўшма ўқув лабораториясини яратиш” номли лойиҳа мазмунини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Жиззах политехника институтининг 2021 йил 19 октябрдаги 02-1674/1-cон маълумотномаси). Натижалар виртуал лаборатория орқали талабаларнинг мустақил таълимини ташкил этиш самарадорлигини оширишга хизмат қилган;
мобил технологияларнинг дидактик имкониятларини WebQuest, Геймификация, M-Learning, M-Feedback ўқитиш воситалари асосида талабалар мустақил таълимини ташкил этишнинг Assesment, Pre-Vodcasting, RequestBase, ExamSoft, мобил сўровнома, мобил викторина, Plickers каби инновацион лойиҳавий методларни креатив фаолият жараёнларига тизимли қўллаш продуктивлигини кенгайтиришга доир амалий таклиф ва тавсиялардан “Web-дизайн” фанини ўқитишда мобил қурилмалардан фойдаланиш учун дастурий воситани ишлаб чиқаришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги интеллектуал мулк агентлигининг 2021 йил 20 январдаги 07526-сон гувоҳномаси). Натижада ўқув лабораториясини яратишда мобил технологияларни (http://web.jspi.uz таълим платформаси ёрдамида) қўллаш имкониятини кенгайтиришга эришилган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш