Сайт тест режимида ишламоқда

Жумаев Акбаржон Сайфуллаевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тасмали конвейер таркибли йўналтирувчи роликли механизмлари конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш», 05.02.02-«Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинашунослик ва машина деталлари» (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.4.PhD/T1956.
Илмий раҳбар: Джураев Анвар Джураевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Навоий бўлими.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.
Расмий оппонентлар: Мақсудов Равшанжон Ҳасанович, техника фанлари доктори, профессор; Мухамедов Жобирхон, техника фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади тасмали конвейер таркибли йўналтирувчи роликли механизмининг қайишқоқ элементли конструкцияларини ишлаб чиқиш, комплекс назарий ва тажрибавий тадқиқотлар асосида параметрлари ва ишлаш режимларини асослаш ҳамда конвейер самарадорлигни оширишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
тасмали конвейер барабанининг бурчак тезлигини камайиш қонуниятлари, тасманинг бикирлик ва диссипация коэффициенларини инобатга олган ҳолда аниқланган;
конвейер юритгичининг буровчи моментини аниқлаш имконини берадиган математик модел, барабанлар инерция моментлари ва уларнинг бурчак тезликларини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган; 
конвейер таркибли йўналтирувчи роликли механизми қобиғи ва ташқи гардишини тебраниш қонунлари технологик юкланиш, умумий массаси, диссипатив-бикирлик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аниқланган;
таркибли йўналтирувчи роликли механизмнинг қобиғи ва ташқи металл гардиши тебраниш қамровини резинали амортизатори бикирлик коэффициентига боғлиқ равишда ўзгариш қонуниятлари асосланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Тасмали конвейер роликли механизимларида текис айланма ҳаракатни таъминлаб берувчи қайишқоқ элементли сирпаниш подшипнигининг конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида:
таркибли йўналтирувчи роликли механизм сирпаниш подшипниги айланувчи валларда таянч сифатида «Навоий кон-металлургия комбинати» ДКга жорий этилган («Навоий кон-металлургия комбинати» ДКнинг 2021 йил 17 июндаги 06-06-04/6357-сонли маълумотномаси). Натижада, думалаш подшипниги ўрнига тавсия этилган таркибли сирпаниш подшипниги қўлланилганда механизмнинг механик шикастланиши 5,6 % гача ва ташқи кучлар таъсири натижасида шикастланиши 4,99 % гача камайишига эришилган;
ишлаб чиқилган қайишқоқ элементли сирпаниш подшипниги билан жихозланган таркибли роликли механизмининг такомиллашган конструкцияси фойдали қазилма ташиш жараёнидаги тасмали конвейерда «Навоий кон-металлургия комбинати» ДКда («Навоий кон-металлургия комбинати» ДКнинг 2021 йил 17 июндаги 06-06-04/6357-сонли маълумотномаси) жорий этилган. Натижада тасмали конвейер таркибли йўналтирувчи роликли механизмларининг эксплуатацион самарадорлигини 10-15 фоизга ошириш имконияти яратилган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш