Ибрагимов Ботир Дастамовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кўп хусусиятли қоплама ёрдамида транспорт-технологик машиналар узеллари ва кузов қисмларининг даврийлигини ошириш», 05.08.06 – Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.1.PhD/Т2138.    
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат транспорт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат транспорт университети ҳузуридаги DSc.18/30.12.2019.T.09.01 рақамли Илмий кенгаш.
Илмий раҳбар: Хакимов Ровшан Муминович, техника фанлари номзоди, доцент.
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Конгратбой Авезимбетович Шарипов (Тошкент давлат иқтисодиёт университети); техника фанлари доктори Файзулла Нурмуминович Нуркулов (Кимё технологияcи МЧЖ). 
Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.
Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади кўп хусусиятли қопламалар билан транспорт-технологик машиналарнинг кузов деталлари ва узелларининг ишлаш даврини оширишдан иборат.   
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
транспорт-технологик машиналарнинг ишлаш даврини ошириш учун кўп хусусиятли қопламаларнинг энг самарали таркиби эпосиуретанни синтез қилиш ёрдамида аниқланган; 
кўп хусусиятли қопламаларнинг таркибий формуласи диаминларнинг циклокарбонатлар билан бирикиши натижасида келтириб чиқарилган ва транспорт-технологик машиналар ресурсига боғлиқлилиги коррозиябардошлик, шовқин ва вибрацияни камайтириш хусусиятлари ёрдамида асосланган;
кўп хусусиятли қопламанинг шовқинни камайтириш хусусияти қоплама таркиби ва қалинлигига боғлиқлилиги товуш босими ва частотасини таҳлили орқали аниқланган; 
кўп хусусиятли қопламаларнинг вибрация хусусиятларини ифодаловчи математик модель ҳайдовчи, иш ўрни ва асосга таъсир қилувчи кучлар орқали яратилган ва унинг асосида дифференциал тенгламалар ишлаб чиқилган; 
транспорт-технологик машиналар кабинасида вибрация даражаси ҳисоблаш усули Matlab дастурлаш пакети ёрдамида ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Кўп хусусиятли қоплама ёрдамида транспорт-технологик машиналар узеллари ва кузов қисмларининг даврийлигини ошириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
эпосиуретанни синтез қилиш ёрдамида аниқланган кўп хусусиятли қопламаларнинг энг самарали таркиби Қамчиқавтойўл ихтисослашган йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси тасарруфидаги  MAN CLA 26.280 ва MAN CLA 18.280 транспорт-технологик машиналарда жорий этилган («Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси»нинг 2021 йил 15 сентябрдаги 03-3623/1-сон маълумотномаси). Натижада, назорат остига олинган MAN CLA 26.280 самосвалининг юриш масофаси 8,35 минг км, MAN CLA 18.280 технологик машинасида мос равишда юриш масофаси 4,8 минг км гача ошириш, транспорт-технологик машиналарининг металл юзаларини коррозиядан самарали ҳимоя қилиш имконини берган;
кўп хусусиятли қопламаларни қоплаш билан вибрация хоссаларини белгилаб берувчи ишлаб чиқилган «манба-ўриндиқ-оператор танаси» математик модели ва математик модель асосидаги дифференциал тенглама ҳамда транспорт-технологик машиналар ўриндиқларидаги вибрация даражасини ҳисоблаш учун Matlab компютер дастури пакети транспорт  технологик машиналар ишлаш даврини оширишда жорий этилган («Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси»нинг 2021 йил 15 сентябрдаги 03-3623/1-сон маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижасида кўп хусусиятли қопламани транспорт-технологик машиналарга қўллашда коррозияга қарши навбатдаги ишлов бериш миқдорини 4 мартага камайтириш, шовқинга таъсири транспорт-технологик машиналар кабинасида 0, 20, 30  км/соат тезликларида мос равишда 9, 8, 7 дБАга камайтириш, ҳайдовчи иш ўрнидаги вибрация амплитудаси, 20, 30, 40, 50 км/соат тезликларда мос равишда 0,02, 0,05, 0,1, 0,15 мм га камайтириш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш