Сайт тест режимида ишламоқда

Ганиева Сайёра Хуршитовнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўсимлик ҳомашёсига асосланган сурков материалларидан оқилона фойдаланишнинг экологик жиҳатлари», 11.00.05 – Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.3.PhD/К427.
Илмий раҳбар: Хамидов Босит Набиевич, техник фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02. 
Расмий оппонентлар: Мухамедов Кобилжон Ғофурович, техник фанлари доктори; Ахмедов Ровшан Каримович, кимё фанлари номзоди. 
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: атроф-муҳитга экологик хавфсиз бўлган, физик-кимёвий ва экологик хусусиятлари яхшиланган ўсимлик мойлари асосида экологик тоза биопарчаланувчи сурков композицияларини яратишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
қайта тикланадиган ҳом ашё манбаларидан биопарчаланадиган мотор мойларининг янги композициялари олинган; 
ўсимлик мойлари билан функционал қўндирмаларнинг оптимал нисбати аниқланган;  
олинган биопарчаланувчи мотор мойлари микроорганизмлар учун озуқавий муҳит эканлиги, яъни экотизимнинг биоценозини бузмасдан, улар тупроқ экотизимининг озуқавий занжирига бирикиш мумкинлиги асосланган;   
М-8Г2Бк ва М-8Г2Бс биопарчаланувчи мотор мойларини максимал қувват режимида ишлатилганда ишлаб бўлган газларнинг тутунлилиги 1,3 мартага қисқариши, нефт асосидаги мотор мойи билан солиштирилганда, бунда NOx: 0,32% концентрация нисбати 0,29%, 0,40%га қарши,  ишланган газлар таркибида СО нинг миқдори бўйича 0,065%, 0,045% ва мос равишда 0,085% бўлиши аниқланган;
биопарчаланувчи тажрибавий намуналар эксплуатация ва минерал мойларига қўйлаётган замонавий талабларига жавоб бериши аниқланган;
тажрибавий биопарчаланувчи мойларнинг яхши сурков хусусиятлари, биопарчаланиш, экологиклиги ва токсиклигининг пастлиги аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Ўсимлик хомашёси асосида сурқов материалларидан оқилона фойдаланиш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
биопарчаланувчи мотор мойлари композициялари олиш технологияси «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг «2021-2023 йилларда aмалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати»га киритилган («Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2021йил 16 апрелдаги  28-1-01/639-сон маълумотномаси). Натижада ишлаб чиқилган намуналар асосий физик-кимёвий кўрсаткичлар, юқори сифат хусусиятлар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талабларига жавоб бериш имконини беради; 
қайта тикланадиган хом ашё манбаидан олинган М-8Г2Бк и М-8Г2Бс биопарчаланувчи мотор мойларининг янги намуналари  Бухоро вилоят «Агросаноат Ҳосил Сервис» фермер хўжалиги техникаларида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2021йил 7 июлдаги 01-01/2-412–сон маълумотномаси). Натижада, М-8Г2Бк ва М-8Г2Бс биопарчаланувчи мотор мойларини максимал қувват режимида ишлатилгандаги чиқинди газларнинг 1,3 маротаба камайиш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш