Чориев Фахриддин Абдуғоппоровичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Талабаларда креатив тафаккур диагностикаси”, 19.00.01-Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/P108.
Илмий раҳбар: Ғозиев Эргаш Ғозиевич, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети, DSc.03/30.12.2019.P.01.07.
Расмий оппонентлар: Турсунов Лутфулло Сайфуллаевич, психология фанлар номзоди, доцент; Қодиров Камолиддин Ботирович, психология фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II.Тадқиқотнинг мақсади талабаларда креатив тафаккур  диагностикасини амалга оширишнинг услубий жиҳатларини такомиллаштиришдан иборат.
III.Илмий тадқиқотнинг янгилиги:
бошланғич курс талабаларида мантиқий тафаккурни шакллантириш учун илк бор креатив тафаккур диагностикасининг ривожланганлик даражаси аниқланган ҳолда оператив хотирани интенсивлигини оширишга имкон берувчи мослашувчанлик, аниқлик ва тезкорлик хусусиятлари талабалар ўқув мотивациясида етакчи психологик омил эканлиги асосланган;
талабалар ўқув фаолиятида ихтирочилик қобилиятини ривожлантириш учун креатив тафаккурнинг услубий компонентларини ўқув-машғулот мазмунини тўлақонли ўзлаштиришга ёрдам берувчи реалистик, символли, белгили ва образли типлар орқали шакллантириш мумкинлиги далилланганган;
талабаларда ўқув машғулотларни самарали ўзлаштириш учун креатив тафаккур фаолиятини ривожлантиришда тафаккур операцияларининг оригиналлик, семантиклик ва қайишқоқлик хусусиятлари асосий психологик типлар эканлиги исботланган;
илк бор талабаларнинг соҳа йўналишларидан келиб чиқиб ақлий фикрлашни ривожлантиришга имкон берувчи креатив тафаккур моделини рефлексивлик, социаллик, изланувчанлик ва ассоцативлик хусусиятлари асосида шакллантириш исботланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Талабаларнинг креатив тафаккури диагностикаси бўйича олинган илмий натижалар асосида:
бошланғич курс талабаларида мантиқий тафаккурни шакллантириш учун илк бор креатив тафаккур диагностикасининг ривожланганлик даражаси аниқланган ҳолда оператив хотирани интенсивлигини оширишга имкон берувчи мослашувчанлик, аниқлик ва тезкорлик хусусиятлари етакчи психологик омил эканлиги асосланган  Тошкент давлат педагогика университетининг 2020 йил 22 августдаги П-М 4-сон буйруғи билан Психология ўқув-илмий марказининг “Шахс психологияси” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университетининг Психология ўқув-илмий марказининг 2020 йил 22 август П-М-4-сон маълумотномаси). Натижада таълим соҳаси учун тайёрланадиган психологларнинг касбий аҳамиятли таянч компетенцияларни шакллантириш ҳамда касбий тайёргарлик даражасини ошириш соҳасида сифат жиҳатдан ўсишига эришилган;
талабалар ўқув фаолиятида ихтирочилик қобилиятини ривожлантириш учун креатив тафаккурнинг услубий компонентлари реалистик, символли, белгили ва образли типлар орқали шакллантириш далилланганган Тошкент давлат педагогика университетининг 2020 йил 22 августдаги П-М 4-сон буйруғи билан Психология ўқув-илмий марказининг “Умумий психология” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университетининг Психология ўқув-илмий марказининг 2020 йил 22 августдаги П-М-4-сон маълумотномаси). Натижада, ҳар томонлама етук, баркамол авлодни рақобатбардош кадрларни тайёрлашда илмий – методик таъминотининг бойитилишига эришилган;  
талабаларда ўқув машғулотларни самарали ўзлаштириш учун креатив тафаккур фаолиятини ривожлантиришда оригиналлик, семантиклик ва қайишқоқлик хусусиятлари асосий психологик типлар эканлиги исботланган самарали услублари Тошкент давлат педагогика университетининг 2020 йил 22 августдаги 4-сон буйруғи билан Психология ўқув-илмий марказининг “Касб психодиагностикаси ва психокоррекцияси” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университетининг Психология ўқув-илмий марказининг 2020 йил 22 августдаги П-М-4-сон маълумотномаси). Натижада талаба ёшларни етук мутахассис сифатида шаклланиши ва кадрларзахирасини шакллантиришга хизмат қилган;
илк бор талабаларнинг соҳа йўналишларидан келиб чиқиб ақлий фикрлашни ривожлантиришга имкон берувчи креатив тафаккур моделини рефлексивлик, социаллик, изланувчанлик ва ассоцативлик хусусиятлари асосида шакллантириш исботланган психологик мезонлари Тошкент давлат педагогика университетининг 2020 йил 22 августдаги 4-сон буйруғи билан Психология ўқув-илмий марказининг “Касб психодиагностикаси ва психокоррекцияси” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университетининг Психология ўқув-илмий марказининг 2020 йил 22 августдаги П-М-4-сон маълумотномаси). Натижада талаба ёшлар фаоллигини ривожлантириш буйича профилактика ишлари кучайтирилган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш