Абдуллаев Кудратилла Мирзатуллаевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ички ишлар органлари раҳбарларини танлашнинг ижтимоий-психологик асослари”, 19.00.05-Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.4.PhD/P128.
Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети, DSc.03/30.12.2019.P.01.07.
Расмий оппонентлар: Самаров Рустам Садриддинович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Агзамова Елена Юрьевна, психология фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади ЎзР ИИВ органлари раҳбарларини самарали танловини таъминловчи ижтимоий-психологик дастур ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
ички ишлар идоралари раҳбарларининг хизмат фаолиятида фуқаролар билан соғлом психологик муносабатларни ўрнатиш учун раҳбар шахснинг психологик устунлигини таъминлашга имкон берувчи шахслараро муносабатда лидерлик, ижтимоий фаоллик, вазминлик, кескин вазиятларда тез ва аниқ қарор қабул қилиш етакчи психологик омиллар эканлиги исботланган;
ички ишлар раҳбарларида психологик етукликни ривожлантириш учун раҳбар ва бўйсинувчи муносабатида барқарор ижтимоий-психологик бошқарувни таъминлашга имкон берувчи шахснинг хушёрлик, диққатлилик, сезгирлик ва ижтимоий фаоллик хусусиятлари муҳим касбий-психологик сифатлар эканлиги далилланган;
ички ишлар ходимларининг касбий фаолиятида раҳбар кадрларни психологик хусусиятларини ривожлантириш модули замонавий раҳбар шахсини шакллантиришга ижобий таъсир кўрсатувчи шижоатлилик, жисмоний етуклик ва қўрқувни енгиб ўтиш психологик хусусиятлари орқали такомиллаштирилган;
ички ишлар органи ходимларини раҳбарлик лавозимига психологик жиҳатдан тўғри тайинлаш мақсадида раҳбар шахснинг махсус касбий сифатларини аниқлашга имкон берувчи “етакчиликка интилиш”, “экстремал вазиятларга бардошлилик” ва “ўз-ўзига ишонч” психологик омиллари орқали профессиографик мезон ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ички ишлар органлари раҳбарларини танлашнинг ижтимоий-психологик асослари йўналишида олиб борилган тадқиқот натижалари асосида:
ички ишлар идоралари раҳбарларининг хизмат фаолиятида фуқаролар билан ўзаро муносабатларда ижтимоий етакчиликка эришиш учун шахслараро муносабатда лидерлик ва ижтимоий фаоллик, вазминлик, кескин вазиятларда тез ва аниқ қарор қабул қилиш етакчи психологик омиллар ўзаро ҳамоҳанг ривожланиб бориши тўғрисидаги таклифлари Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2021 йил 19 апрелдаги ПМ-3б-сон буйруғига асосан бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда “Бошқарув ва маркетинг психологияси” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2021 йил
19 апрелдаги ПМ-3б-сон маълумотномаси). Натижада амалиётчи психологларнинг бошқарув кўникмаларини шакллантириш самарадорлигини оширишга хизмат қилган;
ички ишлар раҳбарларида психологик етукликни ривожлантириш учун раҳбар шахсда бошқарув психологиясини хушёрлик, диққатлилик, сезгирлик ва ижтимоий фаоллик хусусиятлари муҳим касбий-психологик сифатлар далилланганганлиги Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2021 йил 19 апрелдаги ПМ-3б-сон буйруғига асосан бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда “Бошқарув ва маркетинг психологияси” модулига киритилган (Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2021 йил 19 апрелдаги ПМ-3б-сон маълумотномаси). Натижада раҳбар кадрлар компонентларини шакллантирувчи сифатлар Марказнинг илмий-амалий таъминотини кучайтирган;
ички ишлар ходимларининг касбий фаолиятда раҳбар кадрларни психологик хусусиятларини ривожлантириш модули лидерлик, шижоатлилик, жисмоний етуклик, қўрқувни енгиб ўтиш каби психологик омиллар орқали такомиллаштирилганлиги Тошкент давлат Педагогика университети Психология ўқув-илмий марказининг 2020 йил
11 июндаги 6-сон буйруғи билан ташкил этилган “Шахслараро психология” курсини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2021 йил 19 апрелдаги ПМ-3б-сон маълумотномаси). Натижада соҳа вакилларида кўникма ва малакаларни ривожлантириш бўйича профилактика ишларини ташкил этишнинг намунавий режаси ишлаб чиқилган;
ички ишлар органи ходимларини раҳбарлик лавозимига тайинлашда ижобий касбий сифатларини ривожланишида етакчиликка интилиш, матонатлилик, маъсулиятлилик ва ўз-ўзига ишонч психологик омиллари орқали профессиографик психологик дастури асосида тайёрланган услубий кўрсатмалари Тошкент давлат Педагогика университети Психология ўқув-илмий марказининг 2021 йил 19 апрелдаги ПМ-3б-сон буйруғи билан ташкил этилган “Касб психологияси” модули мажмуасига сингдирилган ҳамда Вазирлик тизимида раҳбарлик лавозимига тайинланаётган номзодларни касбий муҳим-ижтимоий психологик хусусиятларини ўрганишда фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университети қошидаги Психология ўқув-илмий Марказининг 2021 йил 19 апрелдаги ПМ-3б-сон маълумотномаси; ЎзР ИИВ кадрлар бош бошқармасининг 2020 йил 19 октябрдаги 2/3475/5-2 сон муълумотномаси). Натижада бу психодиагностик текширувлар асосида шакллантирилган сифатли психологик методика ва тавсифномаларни тузишга хизмат қилган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш