Анаркулов Сайфиддин Муҳитдиновичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Тошкент воҳаси саноат шаҳарларида ижтимоий-маданий жараёнлар”, 07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Tar506.
Илмий раҳбар: Аширов Адҳамжон Азимбаевич, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети, DSc.03/30.12.2019.Tar.01.04.
Расмий оппонентлар: Абдуллаев Улуғбек Сайданович, тарих фанлари доктори, профессор; Мансуров Улуғбек Умарович, тарих фанлари бўйча фалсафа доктори (PhD), доцент.
Етакчи ташкилот номи: Қарши давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади Тошкент воҳаси саноат шаҳарларида ХХ асрнинг 30-40-йилларидан то бугунги кунгача бўлган даврда рўй берган ижтимоий-маданий жараёнларнинг хусусиятларини этнографик материаллар асосида очиб беришдан иборат. 
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Тошкент вилояти саноат шаҳарлари аҳолисининг шаклланиши ва этник таркибидаги асосий ўзгаришлар уч босқич (ХХ асрнинг 30-40-йиллари, 50-80-йиллари ва 90-йиллари)да рўй берганлиги далилланган;
совет даврида аҳоли турмуш тарзининг тор доирадаги саноат тармоғига қатъий боғланиши туфайли 1990-йилларга келиб Ангрен, Олмалиқ, Чирчиқ каби шаҳарларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти издан чиққанлиги, унинг оқибатида кишиларни мазкур ҳудудни тарк этиши ҳамда депопуляция жараёнлари рўй берганлиги асосланган; 
саноат шаҳарларида яшовчи турли миллатлар турмуш тарзи ва маданиятидаги траннсформацион жараёнлар “шаҳар маданиятининг магнит майдони”, “замонавий шаҳар – анъаналар пайдо қилувчи макон” каби янги ёндашувлар ишлаб чиқилган;
полиэтник саноат шаҳарлари аҳолисининг маросимларида турли диний конфессиялар ва этнослараро барқарор муносабатлар бўлиб, шаҳарликлар орасида этнослараро аралаш никоҳлар етакчилик қилганлиги аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тошкент вилояти саноат марказлари аҳолисининг замонавий шаҳар муҳитига ижтимоий-маданий мослашуви юзасидан чиқарилган илмий хулосалар ва ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
Ангрен, Бекобод, Олмалиқ, Чирчиқ каби шаҳарларда истиқомат қилаётган турли миллат, дин вакилларининг ўзаро ҳамжиҳатлиги, дўстона алоқаларининг замирида ётган омиллар, саноат марказлари аҳолисида мавжуд жамоавий руҳнинг шаклланишида роль ўйнаётган муҳим жиҳатларига доир диссертацияда билдирилган илмий хулосалар ҳамда амалий таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси томонидан 2019-2021 йилларда Миллатлараро муносабатлар соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”да белгиланган вазифаларнинг ижроси доирасида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасининг 2021 йил 6 августдаги 14-07-1538-сон маълумотномаси). Олинган натижалар саноат шаҳарларида яшаётган аҳолининг этник таркибдаги ўзгаришларни аниқлашга, шунингдек, уларнинг турмуш тарзидаги маданий ўзига хосликларни кўрсатиб беришга хизмат қилган;
замонавий шаҳар тушунчаси билан боғлиқ назарий-методологик қарашларнинг моҳияти, бугунги кун замонавий шаҳар мақомига қўйилаётган талаблардаги ўзгаришларни ўрганишга оид тадқиқотлар таҳлили бўйича илмий хулосалар Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси “O’zbekiston tarixi” телеканалининг ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий мавзусидаги “Тақдимот” кўрсатувининг сценарийсини тузиш ва тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси “O’zbekiston tarixi” телерадиоканали давлат унитар корхонасининг 2021 йил 12 январдаги 02-10-36-сон маълумотномаси). “Тақдимот”да илгари сурилган саноат шаҳарлари аҳолисининг ўзига хос этномаданияти жамият бирлигини таъминловчи муҳим омили эканлиги хусусидаги ғоялар, республикамизда этнослараро муносабатларни мустаҳкамлашга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишга хизмат қилган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш