Тошматов Элёр Собировичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Асосни ҳисобга олган ҳолда грунтли тўғонларнинг кучланганлик-деформация ҳолатини баҳолаш”, 05.09.06 – “Гидротехника ва мелиорация қурилиши”, 01.02.04–“Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси” (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.4.PhD/Т2012
Илмий раҳбарлар: 
Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович, ЎзР ФА академиги, техника фанлари доктори, профессор
Султанов Тахиржон Закирович, техника фанлари доктори, профессор
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий Кенгаш.
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Янгиев Асрор Абдихамидович, техника фанлари доктори, профессор Маткаримов Пахридин Жураевич.
Етакчи ташкилот номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади грунтли тўғонларнинг асосини ҳисобга олган ҳолда кучланганлик-деформация ва динамик ҳолатлари ҳамда мустаҳкамликларини баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш ва улар ёрдамида янги лойиҳаланаётган ва қурилиши режалаштирилган грунтли тўғонларнинг мустаҳкамликларини башорат қилишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
грунтли тўғонларнинг асоси билан биргаликда кучланганлик-деформация, динамик ҳолатлари ҳамда мустаҳкамликларини баҳолаш усули такомиллаштирилган; 
грунтли тўғоннинг асос билан биргаликда кучланганлик- деформацияланиш ҳолатлари ва мустаҳкамлиги тўғоннинг хусусий оғирлиги ва сувнинг гидростатик босимини ҳисобга олган ҳолда баҳоланган;
гидростатик босим таъсирида грунтли тўғоннинг асос билан биргаликда хусусий тебраниш частоталари ва шакллари аниқланган;
ҳар хил кинематик таъсирлар натижасида сув омборидаги сувнинг гидростатик босимини ҳисобга олиб тўғоннинг асос билан биргаликдаги турғун мажбурий тебранишлари асосида иншоотнинг кучлаганлик ҳолати ва мустаҳкамлиги баҳоланиб, тўғонда хавфли кучланишлар пайдо бўладиган участкалар аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Асосни ҳисобга олган ҳолда грунтли тўғонларнинг кучланганлик-деформация ҳолатини баҳолаш бўйича олинган  натижалар асосида: 
грунтли тўғонларнинг асосини ҳисобга олган ҳолда кучланганлик деформацияланиш  ҳолатларини баҳолашнинг ҳисоблаш усули «Сувлойиҳа» давлат унитар корхонасида жорий этилган (Сув хўжалиги вазирлигининг 2021 йил 24 августдаги 03/27-2442-сон маълумотномаси). Натижада, грунтли тўғонларнинг кучланганлик деформация ҳолатлари, мустаҳкамлигини баҳолаш имконияти яратилган; 
грунтли тўғонларнинг асосини ҳисобга олган ҳолда динамик ҳолатларини баҳолашнинг математик модели, ҳисоблаш усули янги лойиҳаланаётган Пском сув омбори грунтли тўғони учун «Гидропроект» акциядорлик жамиятида жорий этилган (Сув хўжалиги вазирлигининг 2021 йил 24 августдаги 03/27-2442-сон маълумотномаси). Натижада, Пском сув омбори грунтли тўғони мустаҳкамлигини баҳолаш имконини беради; 
грунтли тўғоннинг асосини ҳисобга олмаган ва  олган ҳолда  хусусий тебраниш частотаси аниқлаш, тебраниш шакллари «Water hоuse project» масъулияти чекланган жамиятда жорий этилган (Сув хўжалиги вазирлигининг 2021 йил 24 августдаги 03/27-2442-сон маълумотномаси). Натижада, фойдаланилаётган сув омборлари грунтли тўғонларининг мустаҳкамлигини баҳолаш имконияти яратилган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш