Кахаров Бахадир Бахрамовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий хомашёлар асосида едирилишга чидамли композицион полимер материаллар ва буюмлар олиш технологиясини яратиш», 05.02.01 - Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Материалларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси. Нодир, ноёб ва радиоактив элементлар технологияси ва 02.00.07 - Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.3.PhD/T1811.
Илмий раҳбарлар: Ибадуллаев Ахмаджон Сабирович, техника фанлари доктори, профессор; Тешабаева Элмира Убайдуллаевна, техника фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат транспорт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат транспорт университети ҳузуридаги DSс 15/27.02.2020.Т.73.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Рискулов Алимжон Ахмаджонович, техника фанлари доктори, профессор; Бабаханова Мухида Гулямовна техника фанлари номзоди, катта илмий ходим. 
Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: махаллий хомашёлар асосида транспорт системалари учун ейилишга, иссиққа ва совуққа бардошли резинотехника буюмлари олиш таркиби ва технологияларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
маҳаллий табиий ва иккиламчи, органик ва ноорганик хомашёларнинг физик-кимёвий ва структуравий хоссаларини ўрганиш асосида, транспорт системалари учун едирилишга, иссиққа ва совуққа бардошли резинотехника буюмлари олиш мумкинлиги илмий ва амалий асосланган; 
маҳаллий хомашёларнинг физик-кимёвий хоссалари ва структураси асосида ер усти ва ости, ҳаво ва сув транспортлари учун едирилишга, иссиққа ва совуққа бардошли, армирланган ва армирланмаган резинотехника буюмларининг таркиби ишлаб чиқилган;
юкоримолекулали бирикмалар тури ва миқдори, ингредиентлар структураси ва миқдори, ишлатилиш кетма-кетлиги, тайёрлаш вақти, температураси ва босимини яратилган композициянинг технологик хоссаларига таъсири пластометрик ва вискозометрик, усуллар ёрдамида аниқланган;
юкоримолекулали бирикмалар тури ва миқдори, ингредиентлар структураси ва миқдори, ишлатилиш кетма-кетлиги, тайёрлаш вақти, температураси ва босимини яратилган композициянинг физик-механик, динамик, эксплуатацион хоссаларига таъсири, уларни едирилишга, иссиққа, совуққа бардошлиги асосида асосланган;
маҳаллий табиий ва иккиламчи, органик ва ноорганик хомашёлар физик-кимёвий ва структуравий хоссалари ва уларни аралаштириш кетма-кетлиги асосида транспорт системалари учун  едирилишга, иссиққа, совуққа бардошли армирланган композиция ва резинотехника буюмларини олиш таркиби ва технологиялари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Маҳаллий хомашёлар асосида транспорт системалари учун едирилишга, иссиққа, совуққа бардошли резинотехника буюмлари олиш таркиби ва технологияларини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
маҳаллий хомашёлар асосида транспорт системалари учун едирилишга, иссиққа ва совуққа бардошли буюмлар олиш таркиби «Қуюв-механика заводи» ШКда амалиётга жорий этилган («Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг 2021 йил 30 августдаги 01/3004-сон маълумотномаси). Натижада яратилган композициялари ва улар асосида транспорт системалари учун едирилишга, иссиққа ва совуққа бардошли буюмлар ишлаб чиқиш имконини берган;
маҳаллий хомашёлар асосида транспорт системалари учун едирилишга, иссиққа ва совуққа бардошли буюмлар олиш технологияси «Қуюв-механика заводи» ШКда амалиётга жорий этилган («Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг 2021 йил 30 августдаги 01/3004-сон маълумотномаси). Натижада яратилган композициялари ва улар асосида транспортлар учун едирилишга, иссиққа ва совуққа бардошли буюмлар ишлаб чиқишни 35% ошириш имконини берган;
маҳаллий хомашёлар асосида ҳар хил шароитларда ишлатилувчи қолипланувчи ва қолипланмайдиган резина-техника-текистил буюмлари олиш таркиби ва технологиялари «НКМК» ДКнинг резинотехника буюмлари ишлаб чиқариш цехида амалиётга жорий этилган («Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг 2021 йил 30 августдаги 01/3004-сон маълумотномаси). Натижада қолипланувчи ва қолипланмайдиган резина-техника-текистил буюмлари ишлаб чиқариш миқдорини 33% ошириш ва тан нархини 28% камайтириш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш