Абдусаидов Акмал Абдувалиевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иш билан бандлик нодавлат хизматлари фаолиятиниривожлантириш ва самарадорлигини ошириш», 08.00.10–Демография. Меҳнат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2018.3.PhD/Iqt742.
Илмий маслаҳатчи: Арабов Нурали Арабович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлатуниверситети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.22/30.12.2019.I.100.01 
Расмий оппонентлар: Исламов Бахтиёр Анварович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Рустамов Эркин Эркамович, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитида нодавлат иш бандлик бандлик хизматларини ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш бўйича илмий асосланган хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
нодавлат иш билан бандлик хизматлари шаклланиш таснифи рекрутинг агентликлари бизнесини диверсификациялаш даражаси, хизматларни кўрсатиш шартлари, персонални танлашнинг фирма ичидаги иерархияси ва технологиясига кўра такомиллаштирилган;
хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар таснифи иш жойи ёки ходимни танлаш эркинлиги ва персонал мотивацияси даражаси асосида таомиллаштирилган;
ходимларни мақсадли танлаш, ягона бўш иш жойлари банкини яратиш, умумий стратегик мақсадларга эришишга йўналтирилган қўшма тадбирларни ўтказиш асосида давлат ва нодавлат иш билан бандлик хизматлари ўртасидаги ижтимоий ҳамкорлик механизми такомиллаштирилган;
хусусий бандлик агентлиги кадрлар сиёсати самарадорлигини кадрлар сиёсати, персонални бошқариш хизмати фаолияти самарадорлиги ва умум-фаолият натижаларини эксперт баҳолаш негизида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлиги асосланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Республикамизда иш билан бандлик нодавлат хизматлари фаолиятини ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
рекрутинг агентликлари бизнесини диверсификациялаш даражаси, хизматларни кўрсатиш шартлари, персонални танлашнинг фирма ичидаги иерархияси ва технологиясига кўра нодавлат иш билан бандлик хизматлари шаклланиш такомиллашган таснифидан Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан аҳолини иш билан таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш концепцияси ва дастурини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 2020 йил 22 июндаги 01/00-04/07-5485-сон маълумотномаси). Ушбу таклифдан фойдаланиш нодавлат иш билан бандлик хизматини муайян белгилари бўйича таснифлаш асосида иш берувчилар ва ишчи-ходимларга кўрсатиладиган хизматларнинг турлари ва йўналишларини аниқлаш имконини берган;
иш жойи ёки ходимни танлаш эркинлиги ва персонал мотивацияси даражаси асосида хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар такомиллаштган таснифидан Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан банд бўлмаган аҳолини ишга жойлаштиришни ташкил қилиш бўйича ишлаб чиқилган дастурларда фойдаланилган (Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 2020 йил 22 июндаги 01/00-04/07-5485-сон маълумотномаси). Ушбу таклифдан фойдаланиш хусусий бандлик агентликлари томонидан персонални саралаш ва танлаш бўйича иш берувчилар талабини қаноатлантирганлик даражасини 1,2 мартага ошириш имконини берган;
давлат ва нодавлат иш билан бандлик хизматлари ўртасидаги ижтимоий ҳамкорлик механизмини ходимларни мақсадли танлаш, ягона бўш иш жойлари банкини яратиш, умумий стратегик мақсадларга эришишга йўналтирилган қўшма тадбирларни ўтказиш асосида такомиллаштириш таклифи Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг банд бўлмаган аҳолини ишга жойлаштириш услубий-амалий фаолиятида фойдаланилган (Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 2020 йил 22 июндаги 01/00-04/07-5485-сон маълумотномаси). Ушбу таклифдан фойдаланиш давлат ва нодавлат иш билан бандлик хизматлари ўртасида конкрет бўш иш ўринларига мутахассис ва ходимларни танлаш асосида расмий ишсизлар сонини 15 фоизга қисариш имконини берган; 
хусусий бандлик агентлиги кадрлар сиёсати самарадорлигини кадрлар сиёсати, персонални бошқариш хизмати фаолияти самарадорлиги ва умум-фаолият натижаларини эксперт баҳолаш негизида амалга ошириш бўйича таклифлардан Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан аҳолини иш билан таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш концепцияси ва дастурини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 2020 йил 22 июндаги 01/00-04/07-5485-сон маълумотномаси). Ушбу таклифдан фойдаланиш кадрлар хизмати фаолияти ва персонални бошқариш тизимини такомиллаштиришга йўналтирилган тадбирларни амалга ошириш ва уларни режалаштириш жараёнини оптималлаштириш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш