Атакулова Дилфуза Турсуновнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ноанъанавий хомашё - ток баргидан фойдаланиб консерваланган иккинчи таомлар ишлаб чиқариш технологиясини тадқиқ қилиш», 02.00.17 – Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ва қайта ишлаш технололгиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т880.
Илмий раҳбар: Додаев Қучқор Одилович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.03/30.12.2019.Т.04.01.
Расмий оппонентлар: Исабаев Исмоил Бабаджанович, техника фанлари доктори, профессор; Азизов Актам Шарипович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, доцент. 
Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: ноанъанавий хомашё ток баргидан  фойдаланиб, консерваланган иккинчи таомлар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
узумни қора мускат ва қизил хурмони нави баргларида углеводлар комплекси 7-8,1, клетчатка 17-15, оқсил миқдори 6-5,7, умумий  ёғлар миқдори 3,7-3,2 мг/% тадқиқ этилиб, ток баргларининг бой кимёвий таркиби озиқавий қимматини белгилаши аниқланган ҳамда  витаминлар В1 -  5,83, В2 - 29,54,  В6 -1,78, В12 - 3,5, С - 49,42 мг/% аниқланиб, ток барглари биологик актив моддаларга бойлиги исботланган; 
узумни қора мускат ва кизил хурмони навлари баргларидаги полифенолларнинг миқдори 5,98-9,8 мг/%,  узум, лимон, оксалат, қаҳрабо кислоталарнинг умумий миқдори танланган  қора мускат навининг баргларида 5,18 мг/%, қизил хурмони навида эса 11,81 мг/% бўлиши аниқланган, органик кислотанинг инсоннинг иштаҳаси, миқдор ва турларининг ички органларга таъсир этиши аниқланган;  
суякли бульон асосида дўлмаларнинг консерваланиши, бунда суяк таркибидаги ёғлар, оқсиллар, минерал моддаларнинг бульонга ўтиб унинг озиқавий, энергетик ва биологик қимматини ошириш технологияси ишлаб чиқилган;
ноанъанавий хомашё ток баргидан  фойдаланиб, консерваланган иккинчи таомлар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Узум баргидан консерваланган озиқ - овқат маҳсулотлари олиш технологиясини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
узум баргидан консерваланган иккинчи овқат - дўлма ишлаб чиқариш технологияси Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг «2021- 2025 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар руйхати»га киритилган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2021 йилнинг 11 июндаги 11-96/06-21-сон маълумотномаси). Натижада, микро - ва макроэлементлари сақланган суякли бульон асосида дўлмаларнинг консерваланиши имконини берган;
иккинчи овқат консервалари тайёрлаш технологияси Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг «2021-2025 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар руйхати»га киритилган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2021 йилнинг 11 июндаги 11-96/06-21-сон маълумотномаси). Натижада, биологик фаол моддаларга бой, полифеноллар миқдори 5,98-9,8 мг/%, органик кислоталар миқдори 5,18-11,81 мг/% бўлган  суякли бульон асосида дўлмаларни консервалаш имконини берган;  
ноанъанавий хомашё ток барги дўлмаси ишлаб чиқариш технологияси Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг «2021- 2025 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар руйхати»га киритилган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2021 йилнинг 11 июндаги 11-96/06-21-сон  маълумотномаси). Натижада, суякли бульон таркибидаги ёғлар, оқсиллар, минерал моддалар бульонга ўтиб унинг озиқавий, энергетик ва биологик қимматини ошириши имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш