Содиқов Мансур Қаххоровичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ацетилен аминоспиртлари эфирларининг каталитик синтези ва хоссалари», 02.00.03 – Органик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.3.PhD/K415.
Илмий раҳбар: Тургунов Эрхон, кимё фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, DSc.03/30.09.2020.К.82.02.
Расмий оппонентлар: Абдушукуров Анвар Кабирович, кимё фанлари доктори, профессор; Вапоев Ҳусниддин Мирзаевич, техника фанлари доктори.
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: ацетилен аминоспиртлари ва уларнинг эфирларини каталитик синтезини амалга ошириш, жараённинг кинетикаси ва механизмини аниқлашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор гексен-4-ин-1-ол-3, 2-метилбутин-3-ол-2,3-метилпентин-1-ол-3, 1-диэтиламинобутин-2-ол-4, 1-диэтиламино-4-метилпентин-2-ол-4 ва 1-пиперидино-4-метилпентин-2-ол-4 асосида аминоэфирлар синтез қилинган; 
аминоэфирлар унумини эритувчиларга боғлиқлиги аниқланган, жараён боришига турли омиллар: реакция ҳарорати ва давомийлиги, катализатор миқдори ва табиати таъсирлари аниқланган;
синтез қилинган аминоэфирларнинг электрон тузилиши, молекуляр-динамик хусусиятлари квант-кимёвий усуллар асосида жараёнлар бориши математик моделлаштирилган;
аминоэифрлар ва уларнинг галогенли ҳосилалари синтези реакцияларининг кинетик параметрлари ва фаолланиш энергияси ҳисобланган, молекулаларнинг фаол марказлари аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Ацетилен спиртлари аминоэфирлари ва уларнинг галогенли ҳосилалари синтези бўйича олинган илмий натижалар асосида:
синтез қилинган ацетилен спирти аминоэфирлари Муборак газни қайта ишлаш заводида металларнинг водород сульфидли коррозиясига қарши ингибитор сифатида қўлланилган (Муборак газни қайта ишлаш заводининг 2021 йил 23 июлдаги 723/GK-07-сон маълумотномаси). Натижада, корхонада қўлланилаётган углеродли пўлатни 94,5 % ҳимоя қилиш имконини берган;
синтез қилинган аминоэфирларнинг дигалогенли ҳосилалари «Электрокимёзавод» қўшма корхонасида амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси «Электрокимёзавод» қўшма корхонаси аксиядорлик жамиятининг 2021 йил 7 октябрдаги 198-сон маълумотномаси). Натижада, Тошкент-1 пахта нави дефолианти сифатида ғўза баргининг тўкилиш кўрсаткичини 92,5% гача ошириш имконини берган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш