Сайт тест режимида ишламоқда

Бахадирова Муниса Анваровнанинг
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Вертебро-базиляр хавзасида инсульт утказган беморларнинг комплекс реабилитациясини инновацион усуллари» , 14.00.13 – Неврология  (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.DSc/Tib419.
Илмий раҳбар: Мирджураев Элбек Миршавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, DSc. 04/30.12.2019.Tib.31.01.
Расмий оппонентлар: Рахимбаева Гулнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Нургожаев Еркин Смагулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Раимова Малика Мухаммеджановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент. 
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.
Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: тиббий-ижтимоий реабилитациянинг замонавий усулларин ишлаб чиқиш, ҳамда вертебробазиляр ҳавзада ишемик инсультлар умумий реабилитацияси ва иккиламчи профилактикани оптималлаштиришдан иборат. 
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
илк бор ўпка сурункали обструктив касаллиги холатида вертебро-базиляр ҳавзада ишемик инсультлар коморбид холат билан оғриган беморлар тоифаси ва уларнинг ўзаро таъсири аникланган,
илк бор вертебро-базиляр хавзасида ИИ билан СУОК биргаликда коморбид бўлган беморларда фармокологик даволаш ва умумий реабилитация мезонлари аникланган.
илк бор математик моделлаштириш асосида вертебро-базиляр ҳавзада ишемик инсультлар якунини прогнозлаш ишлаб чиқилган; 
вертебро-базиляр ҳавзада ишемик инсультларни бошидан кечирган беморларнинг ногиронланиш суръатини камайтириш ва ҳаёт сифатини, ҳамда ишга лаёқатлилигини яҳшилашга ёрдам берувчи реабилитация усулларини куллаш билан такомиллаштирилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Вертебро-базиляр хавза ишемик инсульти билан оғриган беморларни даволаш ва реабилитация қилиш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
вертебро-базиляр хавза ишемик инсульти билан оғриган беморларни реабилитация қилиш бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Вертебро-базиляр тизимда ишемик инсульт билан оғриган беморлар умумий реабилитацияснинг инновацион усуллари» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 12 мартдаги 8н-д/100-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома беморлар ҳаёт сифатини яҳшилаш, реабилитация муддатини камайтириш ва вертебро-базиляр хавзада ИИ олдини олиш усулларини яҳшилаш имкнонини берган; 
вертебро-базиляр хавза ишемик инсульти билан оғриган беморларнинг мониторинги бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Вертебро-базилляр тизими инсульти билан оғриган беморларда ИМТ ва САТ-тестлар кўрсаткичлари динамикаси» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил  25 июндаги 8н-з/212-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома вертебро-базиляр хавзадаги ИИ билан оғриган беморлар реабилитациясини оптималлаштириш, вертебро-базиляр хавзада ИИ бирламчи ва иикиламчи профилактикасини яҳшилаш имконини берган; 
вертебро-базиляр хавза ишемик инсульти билан оғриган беморларни даволаш ва реабилитация қилишга оид илмий тадқиқотлар натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Тошкент шахар 1-сонли клиник щифохонаси, Тошкент шахар 5 шифохонаси, Фаргона вилоят кўптармокли тиббий маркази, Акфамедлайн тиббий маркази амалиётига жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил  20 октябрдаги 08-09/15217-сон маълумотномаси). Олинган тадқиқот натижаларининг клиник амалиётга жорий қилиниши коморбид касалликларни хисобга олган холда вертебро-базиляр хавза ишемик инсульти билан оғриган беморларни даволаш ва профилактикасини яҳшилаш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш