Шерматов Файзулло Тоштиллаевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бўлажак офицерларда касбий зўриқишлар намоён бўлишининг ижтимоий-психологик омиллари”, 19.00.05 – Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.1.PhD/P257.
Илмий раҳбар: Мухамедова Дилбар Гафурджановна, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети, DSc.03/30.12.2019.P.01.07.
Расмий оппонентлар: Жабборов Азим Мейлиқулович, психология фанлари доктори, профессор; Арзиқулов Дилшод Неъматович, психология фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади бўлажак офицерларда касбий зўриқишларнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлаш ҳамда уларни келтириб чиқарувчи омилларнинг услубий таъминотини такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
бўлажак офицерларнинг хизмат фаолиятида психологик хусусиятларнинг таъсир коэффицентларини аниқлаган ҳолда бўлинмадаги руҳий юкламаларни номутаносиблиги сабабли ўз жонига қасд қилиш, буйруқларни бажаришдан бош тортиш ва хизматдан бўйин товлаш каби салбий ҳолатларни олдини олиш учун қатъиятлилик, мардлик, ижтимоий фаоллик, бўйсунувчанлик ва вазминлик хусусиятлари асосий омил эканлиги исботланган;
ҳарбий бўлинмадаги ижтимоий-психологик муҳитни психодиагностика қилиш учун илк бор психо-дифференциал дастурлаш асосида экстремал вазиятларда бўлажак офицерларнинг руҳий зўриқишларини тезкорлик билан аниқлашга имкон берувчи экспресс диагностика усули такомиллаштирилган; 
хизмат фаолиятида руҳий тушкунликка тушган ҳарбий хизматчиларни депрессиядан чиқиш учун ижобий-касбий фаолиятни таъминловчи психологик омилларни ривожлантириш ва жанговар руҳий юкламаларни босқичма-босқич ошириб боришнинг психологик барқарорлиги асосланган;
экстремал вазиятларда ҳарбий хизматчиларнинг психологик зўриқишларини барвақт олдини олиш учун улардаги руҳий зўриқишларнинг интенсив стресснинг таъсир даражаларини аниқлаш ва руҳий тайёргарлигини тоифалашга имкон берувчи “Ёш офицерларнинг ижтимоий-психологик ҳолатини аниқлаш модели” ишлаб чиқилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Бўлажак офицерларда касбий зўриқишлар намоён бўлишининг ижтимоий-психологик омиллари бўйича олинган илмий тадқиқот натижалари асосида:
бўлажак офицерларнинг хизмат фаолиятида психологик хусусиятларнинг таъсир коэффицентларини аниқлаган ҳолда бўлинмадаги руҳий юкламаларни номутаносиблиги сабабли ўз жонига қасд қилиш, буйруқларни бажаришдан бош тортиш ва хизматдан бўйин товлаш каби салбий ҳолатларни олдини олиш учун қатъиятлилик, мардлик, ижтимоий фаоллик, бўйсунувчанлик ва вазминлик хусусиятлари асосий омил эканлигини аниқлашнинг услубий таъминоти Мудофаа вазирлиги қўшинларида психологик ишларни ташкиллаштиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири ўринбосарининг 2021 йил 23 мартдаги 14/777-сон маълумотномаси). Натижада, ёш офицерлардаги касбий зўриқишларни барвақт олдини олишга ва хизмат самарадорлигини янада оширишга эришилган;
ҳарбий бўлинмадаги ижтимоий-психологик муҳитни психодиагностика қилиш учун илк бор психо-дифференциал дастурлаш асосида экстремал вазиятларда бўлажак офицерларнинг руҳий зўриқишларини тезкорлик билан аниқлашга имкон берувчи экспресс диагностика усули ҳарбий психологлар фаолиятида қўллаш учун тавсия этилиб, амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири ўринбосарининг 2021 йил 23 мартдаги 14/777-сон маълумотномаси). Натижада Мудофаа вазирлиги қўшинларидаги ҳарбий психологларни услубий таъминотини такомиллаштирилишига эришилган;
хизмат фаолиятида руҳий тушкунликка тушган ҳарбий хизматчиларни депрессиядан чиқиш учун ижобий-касбий фаолиятни таъминловчи психологик омилларни ривожлантириш ва жанговар руҳий юкламаларни босқичма-босқич ошириб боришнинг илмий асослари қўшинларнинг жанговар шайлигини ошириш мақсадида амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири ўринбосарининг 2021 йил 23 мартдаги 14/777-сон маълумотномаси). Натижада, Мудофаа вазирлиги қўшинларида жанговар тайёргарлик машғулотларини самарадорлигини янада оширишга эришилган;
экстремал вазиятларда ҳарбий хизматчиларнинг психологик зўриқишларини барвақт олдини олиш учун улардаги руҳий зўриқишларнинг интенсив стресснинг таъсир даражаларини аниқлаш ва руҳий тайёргарлигини тоифалашга имкон берувчи “Ёш офицерларнинг ижтимоий-психологик ҳолатини аниқлаш модели”нинг илмий-услубий таъминоти Мудофаа вазирлиги тасарруфидаги барча олий ҳарбий таълим муассасаларидаги ҳарбий психологлар томонидан фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири ўринбосарининг 2021 йил 23 мартдаги 14/777-сон маълумотномаси). Натижада барча ҳарбий қисм ва муассасалар ҳарбий психологлари ва тарбиявий ва мафкуравий ишлар органи офицерларининг методик таъминотини такомиллаштиришга эришилган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш