Усмонов Бурхонжон Умаровичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гиёҳвандлик фонидаги темир танқислиги камқонлигининг эпидемиологияси, хатар омиллари клиник намоён бўлиши ва профилактикасининг ўзига хос жиҳатлари», 14.00.43 – Профилактик тиббиёт (тиббиёт фанлари). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.3.PhD/Tib1465. 
Илмий раҳбар: Мамасалиев Неъматжон Солиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Андижон давлат тиббиёт институти PhD.04/30.12.2019.Tib.95.01.
Расмий оппонентлар: Фозылов Абдукаххор Вахидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хужамбердиев Мухаммадзоир Ахмедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Бухоро давлат тиббиёт институти
Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга мувофиқ.
II. Тадқиқотнинг мақсади: гиёҳвандлик фонида темир танқислиги камқонлигини даволаш натижаларини эрта ташхислашнинг илғор инновацион технологияларини ва самарали профилактика тизимини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
аҳолининг гиёҳвандлашаётган популяциясида эпидемиологик, ҳулқ-атвор жиҳатларига, овқатланиш ҳолатига, антропометрик ва лаборатор маълумотларига ва хамрох касаллик билан ўзаро боғлиқлигига кўра темир танқислиги ҳолатлари ривожланишининг патогенетик хусусиятлари аниқланган;
гиёҳвандлик фонида темир танқислиги ҳолатлари ва темир танқислиги камқонлиги ривожланиши асосий хавф омилларининг (ҳулқ-атвор – 71,7%, алиментар – 33,7%, биохимик нолипид – 23,4%) қийматлари аниқланган;
хавф омилларининг прогностик аҳамиятини аниқлаш орқали темир танқислиги ҳолатлари шаклланишининг эпидемиологик модели асосланган;
гиёҳвандлик билан боғлиқ бўлган темир танқислиги ҳолатлари ва темир танқислиги камқонлигини эрта ташхислаш ва самарали профилактика қилиш алгоритми ишлаб чиқилган.
эпидемиологик скрининг ва профилактика қилиш алгоритми аҳолининг гиёҳвандликга чалинган популяцияси орасида темир танқислиги ҳолатларини олдини олиш имкониятлари исботланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Гиёҳванд моддаларни истеъмол қилувчи аҳоли популяциясида эрта ташхислашнинг илғор инновацион технологияларини ва самарали профилактика тизимини ишлаб чиқиш орқали темир танқислиги камқонлигини даволаш натижаларини яхшилаш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
гиёҳвандлашаётган аҳоли популяциясида темир танқислиги ҳолатлари профилактикаси бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Гиёҳвандлашаётган аҳоли популяциясида темир танқислиги ҳолатлари профилактикасини такомиллаштиришнинг янги технологиялари» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 31 ноябрдаги 8н-д/212-сон маълумотномаси). Натижада гиёҳвандликда темир танқислиги камқонлиги ва у билан боғлиқ клиник ҳолатлар ривожланишини олдини олиш бўйича профилактик ёндашувлар сифатини ошириш имконини берган;
гиёҳвандликда темир танқислиги камқонлиги ҳолатларини профилактикаси бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Андижон давлат тиббиёт институти клиникаси, Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Андижон филиали ва Андижон вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази амалий фаолиятига тадбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 31 ноябрдаги 8н-д/212-сон маълумотномаси). Гиёҳвандликда яширин темир танқислигини олдини олиш бўйича таклиф қилинган комплекс профилактик чора-тадбирлар темир танқислиги ҳолати ривожланиш хавфини 85%гача камайтиришга, пренозологик босқичда камқонликни эрта аниқлашни таъминлашга, анемик континуум шаклланишини олдини олишнинг устувор йўналишларини белгилашга ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга имкон берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш