Ботиров Абдурасул Жумаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 
I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тимпанопластикада ксенотрансплантат қўллашни клиник-экспериментал асослаш», 14.00.04 – Оториноларингология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib333.
Илмий раҳбар: Маткулиев Хайитбой Маткулиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01.
Расмий оппонентлар: Арифов Сайфиддин Саидазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гусейнов Назим Маметович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Озарбайжон).
Етакчи ташкилот: Сеул Миллий университети (Корея).
Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: тимпанопластика жарроҳлик амалиётида ксенотрансплантатни қўллашнинг самарадорлигини клиник-экспериментал баҳолашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
илк бор тимпанопластика жарроҳлик амалиётларида тузилиши бўйича ноғора пардага яқин бўлган қўй перикардидан тайёрланган ксенотрансплантат қўлланилиши исботланган;
сурункали ўрта отитда ноғора парданинг перфорациясида ксенотрансплантат жойлаштирилган соҳасида турли хил муддатларда ёш лимфо-гистоцитар хужайралардан толали тузилмалар шаклланиши ва ижобий битиш жараёни аниқланган;
илк бор клиник амалиётда ноғора парданинг субтотал ва тотал нуқсонларида неотимпанал мембрананинг шакллантиришда ксенотрансплантатни ўрнатилиш  тартиби исботланган;
илк бор ноғора парданинг пластик жарроҳлик амалиётида ксенотрансплантатни қўллашнинг клиник-функционал текширув натижалари ва баҳолаш мезонларига асосланиб самарадорлиги исботланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Тимпанопаластикада ксенотранмтплантат қўллашни клиник-экспериментал асослаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
тимпанопластиканинг самарадорлигини ишончли тарзда яхшиланишига қаратилган илмий натижалар асосида ишлаб чиқилган «Сурункали ўрта отит билан хасталанган беморларда тимпанопластика амалиётида ксенотрансплантатни қўллашни клиник-функционал самарадорлигини баҳолаш» услубий тавсияномаси  тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 9 октябрдаги 8н-д/177-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома сурункали отит  билан хасталанган беморларда касалликни эрта ташхислаш, беморларни  кузатиш орқали беморларнинг хасталик туфайли асоратлари ва ногиронликнинг олдини олиш имконини берган;
экспериментал тимпанопластикага оид илмий изланишлар асосида ишлаб чиқилган «Экспериментал тимпанопластикада трансплантатларни қўллашнинг морфологик натижалари» услубий тавсияномаси  тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 9 октябрдаги 8н-д/177-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома экспериментал изланишларда ксенотрансплантатни қўллашнинг морфологик кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда тимпанопластика жарроҳлик амалиётида ушбу трансплантатни қўллашнинг юқори самарадорлигини ошириш имконини берган; 
Тимпанопаластикада ксенотранмтплантат қўллашни клиник-экспериментал асослаш бўйича олинган илмий натижалар такомиллаштиришга қаратилган тадқиқот натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Тошкент тиббиёт академияси кўп тармоқли шифохонаси оторинолорингология бўлими, Республика  патологик анатомия  маркази ва ProfMedService  шифохонаси клиник амалиётига жорий қилинган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 30 июндаги 8н-з/148–сон маълумотномаси). Олинган тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши сурункали ўрта отит билан хастланган беморларда даволаш самарадорлигини ошириш, беморларнинг эшитиш қобилиятини яхшилаш, беморларнинг умр кўриш даврийлигини узайтириш, даволаш профилактик ёрдам сифатини ошириш, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш, ижобий жарроҳлик самарадорлигини ошириш имконини берган.

 

Янгиликларга обуна бўлиш