Нарзулаева Умида Рахматуллоевнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иссиқ иқлимда кечувчи гипертония касаллигининг бошланғич босқичларида гемореологик ва дислипидемик бузилишлар ва уларни коррекциялаш», 14.00.05-ички касалликлар (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/TIB1326.
Илмий раҳбар: Самиева Гулноза Уткуровна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат тиббиёт институти PhD.04/30.12.2019.Tib.102.01.
Расмий оппонентлар: Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рахимова Дилором Алимовна, тиббиёт фанлари доктори.
Етакчи ташкилот: Бухоро давлат тиббиёт институти.
Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: иссиқ иқлимда кечувчи гипертония касаллигининг бошланғич босқичларида гемореологик ва дислипидемик бузилишларни эрта ташҳислаш ва даволашни такомиллаштириш бўйича таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
беморларда стресслар устунлиги, регулятор механизмларнинг эрготропик ўзгаришлари ва энергия потенциалининг заифлашиб бориши кўринишидан далолат берувчи Кердо вегетатив индексини “яққол симпатикотония” типида учраши аниқланган; 
илк бор арид ҳудудида дислипидемия, қон солиштирма ёпишқоқлиги, Кессон ёпишқоқлигининг бараварига ортиши ва эритроцитлар қайтмас агрегациясининг ортиб боришининг ҳаво ҳароратини ўзгариши, намликнинг камайиши каби иқлим омилларига боғлиқлиги исботланган; 
иссиқ иқлимда касаллик эрта босқичларида гемореологик параметрлардаги ва липид спектридаги ўзгаришлар оқибатида қон томирларда прессор омиллар устунлиги касаллик зўрайишининг прогностик маркери эканлиги исботланган;
кардиоваскуляр хавф омилларини бартараф этиш мақсадида соғлом турмуш тарзи дастурига DASH диетасини киритиш ва медикаментоз кардиоселектив β1 адреноблокаторлар ҳамда ГМК коА редуктаза ингибиторларини қўлланилганда даво самарадорлиги исботланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Иссиқ иқлимда кечувчи гипертония касаллигининг бошланғич босқичларида гемореологик ва дислипидемик бузилишлар ва уларни коррекциялашнинг клиник-лаборатор асосланиши ва самарадорлиги бўйича олинган илмий натижалари асосида:
касалликнинг бошланғич босқичларида гемореологик ва дислипидемик бузилишларни бартараф этиш, вегетатив нерв система ҳолатини баҳолаш ва артериал қон босимининг мақсадли даражасига эришиш бўйича олинган илмий натижалар асосида ишлаб чиқилган «Немедикаментозная коррекция дислипидемических расстройств и артериальной гипертензии на раннем этапе развития гипертонической болезни у лиц молодого возраста» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 17 декабрдаги 8н-д/246-сон маълумотномаси). Илмий натижаларни жорий қилиш гипертония касаллиги бошланғич босқичидаги беморларни даволашда DASH диетасини қўллаш орқали дислипидемик бузилишларни коррекциялаш ва нишон аъзоларда шикастланишларни олдини олишда самарали даво комбинацияларини ишлаб чиқиш имконини берган;
беморларда гемореологик ва дислипидемик бузилишларни коррекциялаш мақсадида қўлланилган терапия самарадорлиги бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Бухоро вилоятининг Пешку ТТБ марказий поликлиникаси ва Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали клиникаси амалиётига тадбиқ қилинган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 28 январдаги 8н-з/25-сон маълумотномаси). Олинган натижаларнинг амалиётга тадбиқ этилиши ГК эрта босқичларида гемореологик ва дислипидемик бузилишларни бартараф қилиш заминида нишон аъзолар шикастланиши 2 бараварга камайиш, соғлом турмуш тарзини фаол тадбиқ этиш орқали беморлар ҳаёт сифатини 1,7 бараварга ошиш имконини берган. 

 

Янгиликларга обуна бўлиш