Кадиров Жонибек Файзуллаевичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда ОИВ-инфекцияси кечишини башорат қилиш», 14.00.10 - Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib475.
Илмий раҳбар: Худайкулова Гулнара Каримовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01.
Расмий оппонентлар: Ахмедова Мубарахон Джалиловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ибадова Гулнара Алиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: ўзбек популяциясидаги болаларда ОИВ-инфекциясини башорат қилишни оптималлаштиришдан иборат. 
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
ОИВ-инфекциясининг болаларга перинатал йўл билан юқиши натижасида касалликнинг оғир шаклда кечиши ҳамда оғир оқибатлар билан якунланиши исботланган;
перинатал йўл билан зарарланган болаларда ОИВ-инфекциясини эрта ташҳислашга оид клинико-антропометрик белгиларнинг ўзаро корреляцион боғлиқлиги исботланган; 
илк маротаба ўзбек популяциясидаги болаларда ОИВ-инфекциясининг кечишига таъсир этувчи CCR5-Delta32 генининг ўрни исботланган;
ОИВ нинг пролиферациясида CCR5 гени Delta32 мутацион вариантининг протектив аҳамияти борлиги аниқланган; 
перинатал йўл орқали ОИВ-инфекцияси билан зарарланган болаларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган, касалликнинг кечиши ва оқибатларини башорат қилувчи клиник, лаборатор ва генетик (CCR5-Delta32) омиллар мажмуаси аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Болаларда ОИВ-инфекцияси кечишини башорат қилиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
болаларда ОИВ-инфекциясини эрта ташхислаш, клиник-лаборатор кечишини башорат қилиш ва даволаш усулларини такомиллаштириш, касалликнинг асоратларини камайтириш бўйича олинган илмий натижалар асосида «Болаларда ОИВ-инфекцияси клиник-лаборатор кечишини башорат қилиш» номли услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 30 ноябрдаги 8н-р/213-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома ОИВ-инфекцияли болаларда самарали даволашни, асоратларни эрта ташхислаш ва башорат қилишни ҳамда диспансеризация қилиш тизими тартибини шакллантириш имконини берган;
болаларда ОИВ-инфекциясини эрта ташхислаш, клиник-лаборатор кечишини башорат қилиш ва даволаш усулларини такомиллаштириш, касалликнинг асоратларини камайтириш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан Навоий вилоят ОИТС га қарши курашиш марказида ва Самарқанд вилояти Ургут туман тиббиёт бирлашмасининг клиник амалиётига тадбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 7 январдаги 8н-з/5-сон маълумотномаси). Натижада касалликни даволаш самарадорлигини ошириб, келиб чиқадиган асоратларни олдини олишда генетик омил асосида касаллик оқибатларини башорат қилиш, касалликдан сўнг ривожланадиган ногиронликнинг олдини олиш ҳамда камайтириш имкони яратилган.

 

Янгиликларга обуна бўлиш