Ойматов Рустам Камариддиновичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Геоахборот тизим ва технологиялари асосида қишлоқ хўжалигининг электрон карталарини тузиш услубини такомиллаштириш (Бухоро вилояти мисолида)», 11.00.06 – «Геодезия. Картография» (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.3.PhD/T1891.
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мусаев Илҳомжон Мақсудович, техника фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Суюнов Абдусали Саматович; география фанлари номзоди, доцент Назаров Маматқодир Исматуллаевич.
Етакчи ташкилот: Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: замонавий геоахборот тизим ва технологиялари асосида агрогеомаълумотлар базасини яратиш ва қишлоқ хўжалигининг электрон карталарини тузиш услубларини такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
қишлоқ хўжалигининг электрон карталарини тузиш усуллари геоахборот тизим ва технологиялари асосида ҳамда карталарнинг таснифланиши ва мазмун элементларини инобатга олиб такомиллаштирилган;
ArcGIS дастурида қишлоқ хўжалиги экин майдонларини карталаштириш усули ерни масофадан зондлаш орқали қишлоқ хўжалигини картага олишнинг технологик тизими асосида такомиллаштирилган;
қишлоқ хўжалиги маълумотларини визуаллаштириш усули геоахборот тизимлари дастурлари ёрдамида агрогеомаълумотлар базасини яратиш ва интеграция қилишнинг технологик тизимини ишлаб чиқиш асосида такомиллаштирилган;
қишлоқ хўжалиги интерактив ва веб карталарини яратишнинг технологик тизимлари «JavaFX» ҳамда «ArcGIS Online» платформаларини инобатга олиб ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Геоахборот тизим ва технологиялари асосида қишлоқ хўжалигининг электрон карталарини тузиш услубини такомиллаштириш бўйича олинган натижалар асосида:
қишлоқ хўжалигининг электрон карталарини тузиш усули Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси тасарруфидаги «Картография» илмий - ишлаб чиқариш давлат корхонасида жорий этилган (Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг 2020 йил 11 сентябрдаги 02/02-7943-сон маълумотномаси). Натижада қишлоқ ҳудудларнинг мавзули ва туристик карталарни лойиҳалаш ва тузиш имкони яратилган;
ерни масофадан зондлаш орқали қишлоқ хўжалигини картага олишнинг технологик тизими асосида такомиллаштирилган ArcGIS дастурида қишлоқ хўжалиги экин майдонларини карталаштириш усули Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси тасарруфидаги Бухоро вилояти ер ресурслари ва давлат кадастри бошқармаси ва «Ўздаверлойиҳа» давлат илмий-лойиҳалаш институти «Бухоровилерлойиҳа» Бухоро вилояти бўлинмасида жорий этилган (Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг 2020 йил 11 сентябрдаги 02/02-7943-сон маълумотномаси). Натижада қишлоқ хўжалиги тармоқларининг сифат ва миқдор кўрсаткичларини визуаллаштириш асосида қишлоқ хўжалиги карталарини тезкор яратиш имконини берган.
«Buxoro_AGRO» қишлоқ хўжалиги интерактив ва веб карталарини яратиш ҳамда геоахборот технологиялари дастурлари ёрдамида агрогеомаълумотлар базасини яратиш ва интеграция қилишнинг технологик тизимлари Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси тасарруфидаги «Картография» илмий - ишлаб чиқариш давлат корхонасида жорий этилган (Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг 2020 йил 11 сентябрдаги 02/02-7943-сон маълумотномаси ва Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2021 йил 23 январдаги 02/022-230-сон маълумотномаси). Натижада қишлоқ хўжалигининг интерактив, веб карталарини ишлаб чиқиш ва агрогеомаълумотлар базаси асосида қишлоқ хўжалиги экин ерларининг онлайн платформасини яратиш ҳамда уни Миллий геоахборот тизимига интеграция қилиш имконияти яратилган.

 

Янгиликларга обуна бўлиш