Примкулов Бекзод Шералиевичнинг
фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Такрорий экинлар уруғларини экадиган комбинациялашган агрегатнинг тупроққа тасмали ишлов берадиган ишчи органлари параметрларини асослаш», 05.07.01 – Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.1.PhD/T1855.
Илмий раҳбар: Алимова Феруза Абдукадировна, техника фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти, PhD.05/13.05.2020.T.112.01. 
Расмий оппонентлар: Худаяров Бердирасул Мирзаевич, техника фанлари доктори, профессор; Артикбаев Бахтияр Пирниязович, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим.
Етакчи ташкилот: “BMKB-Agromash” АЖ.  
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: комбинациялашган агрегатнинг такрорий экинлар уруғлари экиладиган зонага кам энергия сарфлаган ҳолда тасмали ишлов берадиган ишчи органлари параметрларини асослашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
тупроққа ишлов берадиган ясси диск ва ўқёйсимон панжадан ташкил топган иш органларининг конструктив схемаси ишлаб чиқилган ва уларнинг технологик иш жараёни асосланган; 
ясси дискнинг диаметри ва ўткирланиш бурчаги у йўлида учрайдиган ўсимлик қолдиқларини кесиб кетиши таъминланишини ҳисобга олинган ҳолда аниқланган;
ясси дисклар орасидаги кўндаланг ҳамда ўқёйсимон панжа ва дисклар орасидаги бўйлама масофалар улар тупроқ билан таъсирлашиш зоналари ҳамда тупроқнинг бўйлама йўналишда синиш бурчагини ҳисобга олинган ҳолда асосланган;
комбинациялашган агрегатнинг тупроққа тасмали ишлов берадиган ишчи органлари параметрларининг талаб даражасидаги иш сифатини кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлайдиган мақбул қийматлари унинг агротехник ва энергетик иш кўрсаткичларини таъсирини баҳоловчи регрессия тенгламаларини ечиш орқали аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Такрорий экинлар уруғларини экадиган комбинациялашган агрегатнинг тупроққа тасмали ишлов берадиган ишчи органлари параметрларини асослаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
такрорий экинларни экиш учун ерларни тайёрлаш технологик жараёнлари бажарилишининг сифат кўрсаткичларини баҳолашга дастлабки талаблар ва комбинациялашган агрегат конструкциясини лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш учун техник топшириқ тасдиқланган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2020 йил 23 декабрдаги 02/023-4559-сон маълумотномаси). Натижада такрорий экинлар уруғларини экадиган энергия-ресурстежамкор комбинациялашган агрегат конструкциясини ишлаб чиқиш имкони яратилган;
ерларни такрорий экинларни экишга тасмали тайёрлаш учун ишлаб чиқилган комбинациялашган агрегат Қашқадарё вилоятининг Қамаши тумани ва Тошкент вилоятининг Янгийўл тумани фермер хўжаликларида жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2020 йил 23 декабрдаги 02/023-4559-сон маълумотномаси). Натижада мавжуд агрегатларга нисбатан фойдаланишдаги тўғридан-тўғри харажатлар 1,5 мартагача камайишига эришилган;
комбинациялашган агрегат ишлаб чиқарилишини ўзлаштириш мақсадида лойиҳа-конструкторлик ҳужжатлари (техникавий шартлар ва чизмалар) «BMKB-Agromash» АЖ да лойиҳалаш жараёнига жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2020 йил 23 декабрдаги 02/023-4559-сон маълумотномаси). Натижада энергия-ресурстежамкор комбинациялашган агрегатнинг саноат нусхаси ишлаб чиқариш имкони яратилган.

 

Янгиликларга обуна бўлиш