Зиядуллаев Анвар Эгамбердиевичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Цианур кислота асосида винил бирикмалар синтези, олинган бирикмаларнинг хоссалари ва қўлланилиши», 02.00.14 – Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.4.PhD/К147.
Илмий раҳбар: Нурманов Сувонқул Эрханович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги DSc.16/30.12.2019.Т.87.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Махсумов Абдухамид Гофурович, кимё фанлари доктори, профессор; Акбаров Ҳамдам Икромович, кимё фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик иститути.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: цианур кислота винил эфирларини маҳаллий хомашёлар асосида синтез қилиш, жараён боришининг мақбул шароитларини топиш ва уларни олиш технологияларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
цианур кислотани гомоген шароитда атмосфера босимида юқори асосли системалар ва юқори босимда ZnO+ДМСО, ZnO+ДМФА каталитик системалари иштирокида ацетилен билан виниллаш реакцияси асосида унинг винил эфирлари синтез қилинган;
цианур кислотани гетероген усулда KOH/Сфаол. катализаторлигида виниллаш усули ишлаб чиқилган ва цианур кислотанинг моно-, ди- ва тривинил эфирлари синтез қилинган;
цианур кислота винил эфирларининг галогенли бирикмалари синтез қилинган ҳамда жараён боришига таъсир қилувчи омиллар ва кинетик параметрлар аниқланган;
квант-кимёвий ҳисоблашлар орқали цианур кислота молекуласида зарядларнинг ва электронлар зичлигининг тақсимланиши ҳамда фазовий тузилиши асосида молекуланинг фаол марказлари аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Цианур кислота ва унинг винил эфирларини гомоген ва гетероген каталитик виниллаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
цианур кислотанинг винил эфирлари «Электрокимёзавод» ҚК АЖда металларнинг водородсульфидли коррозиясига қарши ингибитор сифатида қўлланилган (Ўзбекистон Республикаси «Электрокимёзавод» ҚК АЖнинг 2021 йил 5 январдаги 03-сон маълумотномаси). Натижада, корхонада қўлланилаётган углеродли пўлатни 72–81 % ҳимоя қилиш имконини берган;
цианур кислотанинг тривинилэфири «Elkimyo-superfos» МЧЖ технологик тизимидаги металл конструкциялари коррозиясини олдини олишда жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси «Elkimyo-superfos» МЧЖнинг 2020 йил 11 мартдаги 45-сон маълумотномаси). Натижада, технологик ускуналар металлари коррозияси жараёнини 76–84% га камайтириш имконини берган;
винил бирикмаларни синтез қилиш усули Коркит Ата номидаги Қизилўрда университетининг (Қозоғистон) ҳамда цианур кислотани гетероген усулда виниллаш Тожикистон Миллий Фанлар академияси Кимё институтининг илмий-тадқиқот ишларида қўлланилган (Коркит Ата номидаги Қизилўрда университетининг 2020 йил 13 октябрдаги 15-32-03/2030-сон; Тожикистон Миллий фанлар академияси В.И. Никитин номидаги кимё институтининг 2020 йил 14 октябрдаги 31008/23-1/199-сонли маълумотномалари). Натижада, биологик фаол, азот тутган янги органик бирикмаларни синтез қилиш имконини берган. 

 

Янгиликларга обуна бўлиш