АБИРОВ Рустам Абдуллаевич: «Мураккаб юкланишдаги материалларнинг деформацияланишини ҳисобга олган ҳолда пластикликнинг математик моделларини ривожлантириш » (01.02.04) – Тошкент давлат техника университети (100095, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси 2-уй. Теl.: (99871) 246-46-00; fax: (99871) 227-10-32; e-mail: tadqiqitchi@tdtu.uz), (диссертация рус тилида).

 

    Илмий маслаҳатчи: К.Ш. Бабамуратов

    Иш бажарилган ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти

    Расмий оппонентлар: Т.У.Артиков, A.A.Абдусаттаров, X.X. Худайназаров

    Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти

    Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик

 

    I. Тадқиқотнинг мақсадиЭластик-пластик жараёнлар назариясини ривожлантириш, тажрибалар орқали материаллар хоссаларини ўрганиб, унинг деформацияланиш математик моделларини қуриш, таклиф этилган моделлар асосида мураккаб юкланиш масалаларини ечиш учун сонли-аналитик ҳисоблаш алгоритмини яратишдан иборат.

    Эластик-пластик жараёнлар назариясини ривожлантириш, тажрибалар орқали материаллар хоссаларини ўрганиб янги топилган эффектларини таҳлилини ўтказиш, изотроп ва анизотроп материаллар деформацияланишини математик моделларини қуриш, таклиф этилган моделлар асосида мураккаб юкланиш масалаларини ечиш учун сонли-аналитик ҳисоблаш алгоритмини яратиш ва ушбу моделлар асосида механика амалий масалаларни ечимларини топишдан иборат.

    II. Диссертация тадқиқотининг илмий янгилиги:

пластиклик назарияларининг ўрганилган мураккаб юкланиш жараёнлари учун физик ишончлилик чегаралари аниқланган;

тажриба тадқиқотлари асосида изотроп металлар учун физик аниқловчи муносабатлар ишлаб чиқилган;

тажрибалар ва назарий изланишлар асосида трансверсал-изотроп материаллар учун ҳолат тенгламаси ишлаб чиқилган;

аниқловчи муносабатлар модели учун масалаларни сонли усулда ечиш алгоритми қурилди ва амалиётда қўлланилган;

аниқловчи муносабатларни турли вариантларда аппроксимациялаш учун Мураккаб юкланиш-ЭҲМ (МЮ-ЭҲМ) усулининг яқинлашувчанлиги тажриба ассосида исботланган;

мураккаб юкланиш орқали жисм шаклига пластик ишлов беришда кам иш сарф этилиши исботланди ва унга эришиш йўллари очиб берилган;

таклиф этилган модел асосида ва чегаравий интеграл тенгламалари усули ёрдамида амалиёт масалаларин ечиш учун сонли усул ишлаб чиқилган.

    III. Диссертациянинг амалиётга жорий этилган натижалари ва уларнинг самарадорлиги: Тадқиқот натижасида ишлаб чиқилган қияликларнинг турғунлигини аниқлаш усуллари «Ўзбекистон темир йўллари» Давлат акциядорлик темир йўл компанияси Тошғузар-Бойсун темир йўл тизими учун жорий қилиниши натижасида поездларнинг ҳалокатсиз ҳаракати таъминланган (20.09.2011 йилдаги далолатнома). Ишлаб чиқилган аниқловчи муносабатлар ва ривожлантирилган сонли усуллар иншоотларнинг кўп параметрик кучланиш остидаги мустаҳкамлигини аниқлаш учун 16-ДАТД дастуридаги № ФА-А16-Ф046 «Ёриқсимон материалларнинг ноэластик хусусиятларини инобатга олган ҳолда ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш» ва 4-ДАТД дастуридаги № А-4-048 «Бурғилаш ва қудуқлардан фойдаланиш жараёнида техник қувурнинг эзилиш сабабларини аниқлаш усули ва эзилиш натижасида юзага келувчи қийинчилик ва аварияларни олдини олувчи қазиш технологиясини ишлаб чиқиш» амалий лойиҳаларда қўлланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг 13 ноябр 2008 йил ва 11 ноябр 2011 йилдаги хулосалари).

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш