Sayt test rejimida ishlamoqda

Абдуллаев Фарход Хабибуллаевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I.Умумий маълумотлар.
    Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Инглиз ва ўзбек терговчилари нутқидаги риториканинг чоғиштирма тадқиқи”, 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Fil834.
Илмий раҳбар: Самигова Хушнуда Ботировна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари  университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари  университети,  DSc.03/30.12.2019.Fil.27.01.
Расмий оппонентлар: Тешабаева Дилфуза Мўминовна, филология фанлари доктори, профессор; Курганов Анвар Мухтарович, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.
Етакчи ташкилот: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II.Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек терговчиларининг тергов жараёнидаги нутқининг социолингвистик хусусиятларини очиб беришдан иборат.
III.Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
 инглиз ва ўзбек тилларида нутқ таъсирчанлигининг ошишига хизмат қилувчи фаол мавзулар таснифини амалга ошириш орқали уларнинг нутқий актлар асосида намоён бўлишининг меъёрийлик, коммуникатив ва риторик хусусиятлари далилланган;
инглиз ва ўзбек терговчиси нутқидаги риториканинг нутқий таъсирчанликни таъминловчи мақоми коммуникатив-прагматик аспектда қисқа, аниқ ва синтактик содда тамойилларига асосланган умумистеъмолдаги лексикага устуворлик бериш асосида исботланган;  
терговчиларнинг ёши, жинси, ижтимоий мавқеи, зиёлилик ҳамда маданияти даражасига кўра ўзбек тилида риторик аспектда такрор сўзларга оид тил белгиларини қўллашдаги фарқли ҳамда инглиз тилидаги эквивалент бирликларни танлашдаги ўхшаш жиҳатлари социолингвистик аспектда очиб берилган;
инглиз ва ўзбек терговчилари нутқида нолисоний воситалар ифодаси тингловчини маълум бир фаолиятга ундаш, қизиқтириш ва ишонтириш асосида нутқ таъсирчанлигининг ортишига хизмат қилувчи парафонетик ва паракинетик воситалар орқали намоён бўлишининг прагмалингвистик  хусусиятлари асосланган.
IV.Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Инглиз ва ўзбек терговчилари нутқидаги риториканинг чоғиштирма тадқиқи бўйича олинган илмий натижалар асосида:
инглиз ва ўзбек тилларида нутқ таъсирчанлигининг ошишига хизмат қилувчи фаол мавзулар таснифини амалга ошириш орқали уларнинг нутқий актлар асосида намоён бўлишининг меъёрийлик, коммуникатив ва риторик хусусиятлари оид хулосалардан Наманган давлат университетида бажарилган ФЗ-201912099 рақамли “Ўзбек фолклорининг ўзбек ва инглиз тилларидаги веб-сайти ва мултимедиа маҳсулотларини яратиш” мавзусидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 3 февралдаги 89-03-616-сон маълумотномаси). Натижада, ўзбек тилидаги лисоний воситаларни инглиз тилига муқобил таржима қилишга оид вазифаларни бажаришга хизмат қилган;  
инглиз ва ўзбек терговчиси нутқидаги риториканинг нутқий таъсирчанликни таъминловчи мақоми коммуникатив-прагматик аспектда қисқа, аниқ ва синтактик содда тамойилларига асосланган умумистеъмолдаги лексикага оид хулосалардан Наманган давлат университетида бажарилган ФЗ-201912099 рақамли “Ўзбек фолклорининг ўзбек ва инглиз тилларидаги веб-сайти ва мултимедиа маҳсулотларини яратиш” мавзусидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 3 февралдаги 89-03-616-сон маълумотномаси). Натижада, фанлараро дискурсда таржима муаммоларини асослашга хизмат қилган;  
терговчиларнинг ёши, жинси, ижтимоий мавқеи, зиёлилик ҳамда маданияти даражасига кўра ўзбек тилида риторик аспектда такрор сўзларга оид тил белгиларини қўллашдаги фарқли ҳамда инглиз тилидаги эквивалент бирликларни танлашдаги ўхшаш жиҳатларига хулосалардан  Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кундузги таълим курсантлари учун “English” дарслигини (“English”. – Тошкент, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022-й. – 200 б.) тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг 2023 йил 21 июлдаги 38/5-299-сон далолатномаси). Натижада, ушбу дарслик мазмуни инглиз ва ўзбек терговчилари нутқига оид материаллар билан бойитилишига хизмат қилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish