Sayt test rejimida ishlamoqda

Рахмонова Мунисахон Рашодовнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Суст шаклланган жараёнларни кўп мезонли оптималлаштиришнинг генетик алгоритмлари”, 05.01.03 –  “Информатиканинг назарий асослари” (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.3.PhD/Т3873
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухамедиева Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: «Тошкент ирригасия ва қишлоқ хўжалигини механизасиялаш муҳандислари институти» Миллий тадқиқот университети, DSc.03/26.05.2022.Т.10.05.
Расмий оппонентлар: Раджабов Собиржон Сатторович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Абдуллаев Шерзод, техника фанлари фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади модификацияланган генетик алгоритм асосида суст шаклланган жараёнларни кўп мезонли оптималлаштириш масалаларини ечиш ҳамда дастурини ишлаб чиқишдан иборатдир.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
генетик алгоритмнинг глобал оптимумга яқинлашиши шартлари аниқланган;
сунъий танлашли генетик алгоритмнинг модификацияси ишлаб чиқилган;
сунъий танлашли генетик алгоритмдан фойдаланишга асосланган норавшан хулосалар моделлари ишлаб чиқилган;
чизиқли ва ночизиқли оптималлаштириш масалаларини максимал ахборот коеффитсиентли генетик алгоритм модификацияси ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Суст шаклланган жараёнларни кўп мезонли оптималлаштириш масалаларини ечиш билан боғлиқ бўлган мавжуд ҳамда таклиф этилган модел ва алгоритмлар ёрдамида ишлаб чиқилган дастур:
генетик алгоритм асосида пахта алмашлаб экишда экинларни жойлаштириш ва алмаштиришни оптималлаштириш масалалари ечиш Данғара туман “Рахмонов Қодирали файзи” фермер хўжалигига жорий қилинган (Фарғона вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси 2023-йил 29 августдаги 02-02/1123-сон маълумотномаси). Сунъий танлашли генетик алгоритмдан фойдаланиш асосида пахта алмашлаб экишда экинларни жойлаштириш ва алмашувини оптималлаштириш масаласи ҳал қилиш учун дастурий таъминот ва дастур маълумотларни таҳлил қилиш учун сарфланадиган  вақтни 15%га қисқартирган ва экин ҳосилдорлигини 10%га оширган;
сунъий танлашли генетик алгоритм асосида чизиқли-динамик модел экинларни алмашлаб экишни жойлаштириш ва оптималлаштириш услубияти Данғара туман “BEST VEGETABLES DANGARA” фермер хўжалиги фаолиятига қўлланилган (Фарғона вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси 2023-йил 29 августдаги 02-02/1123-сон маълумотномаси). Чизиқли динамик модел асосида яратилган дастур олинган натижаларни таҳлил қилиш бутун алмашлаб экиш даври учун алмашлаб экиш майдонларида экинларни жойлаштириш ва алмашишнинг узоқ муддатли режасини ишлаб чиқиш имконини берди.  Натижада яратилган модел, дастурий таъминот ва дастур маълумотларни таҳлил қилиш учун кетадиган вақтни 16% га қисқартирган ва экин ҳосилдорлигини 11%га оширган.
сунъий интеллект технологияларини қўллаш асосида пахта алмашлаб экишнинг мақбул схемасини танлаш услубияти Данғара туман “Бахтиёр замин файз” фермер хўжалиги фаолиятига қўлланилган (Фарғона вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси 2023-йил 29 августдаги 02-02/1123-сон маълумотномаси). Ем-хашак экинларининг танлаб олинган схемаси ва комбинатсияси (тури) пахта ва бошқа маҳсулотлардан энг юқори ҳосил олиш ва фермер хўжалигида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг иқтисодий самарадорлигини оширди ва натижада яратилган модел, алгоритм ва дастур маълумотларни таҳлил қилиш учун кетадиган вақтни 14% га қисқартирган ва экин ҳосилдорлигини 9%га оширган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish