Sayt test rejimida ishlamoqda

Элмуродов Алимардон Нуриддиновичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Реакция диффузия типидаги параболик тенгламалар системаси учун кўп фазали номаълум чегарали масалалар”, 01.01.02 – “Дифференциал тенгламалар ва математик физика”  (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.4.PhD/FM307
Диссертация бажарилган муассаса номи: В.И. Романовский номидаги Математика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: В.И. Романовский номидаги Математика институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM.86.01 рақамли Илмий кенгаш.
Илмий раҳбар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори, академик.
Расмий оппонентлар: Ашуров Равшан Раджабович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Апаков Юсупжон Пулатович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади параболик тенгламалар ва реакция-диффузия-адвексия типидаги системалар учун номаълум чегарали кўп фазали логистик масалалари назариясини қуриш ва ривожлантиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
локал конкурент яшаш муҳитига янги турнинг кириб келишини ифодаловчи, квазичизиқли тенгламалар системаси учун реакция-диффузия-адвексия рақобат масаласини ечиш учун Гёлдер фазолари нормаларида априор баҳоларни олиш усули ишлаб чиқилган ва улар асосида масала ечимининг мавжудлиги исботланган;
сув юзасига нефт тарқалиши динамикасининг номаʼлум чегарали уч фазали математик модели қурилган ва Шаудер типидаги априор баҳолар ўрнатилиб, улар асосида масаланинг бир қийматли ечилиши исботланган;
номаʼлум чегара турлар фронти кенгайишини ифодаловчи, йиртқичларнинг инвазив турларининг тарқалишини моделлаштирувчи Лесли-Гауер типидаги йиртқич-ўлжа логистик-диффузион модели ечимининг мавжуд ва ягоналиги теоремалари исботланган;
фазали ўтиш чегаралари номаʼлум бўлган реакция-диффузия типидаги параболик тенгламалар учун икки фазали масалаларнинг бир қийматли ечилиши исботланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Реакция диффузия типидаги параболик тенгламалар системаси учун кўп фазали номаʼлум чегарали масалалар бўйича олинган натижалар асосида:
реакция-диффузия типидаги ночизиқли параболик тенгламалар системаси учун номаʼлум чегарали моделидан ЁТ-Фтех-2018-149 рақамли “Ночизиқли чегаравий шартлар билан тавсифланган икки компонентали муҳитларда чизиқли бўлмаган филтрлаш жараёнларини математик моделлаштириш” мавзусидаги фундаментал лойиҳада икки компонентали муҳитларда филтратсия системаларининг автомодел ечимларини қуришда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий университетининг 2022 йил 17 майдаги №04/11-2821728-22-сонли маʼлумотномаси). Илмий натижанинг қўлланилиши ночизиқли чегаравий шартлари бўлган икки компонентали муҳитлардаги филтрлаш тизимларининг автомодел ечимлари ва уларнинг асимптотикаларини қуриш имконини берган;
реакция-диффузия типидаги параболик тенгламалар учун кўп фазали номаʼлум чегарали масала ечимидан ФА-Атех-2018-414 рақамли “Бойитиш комбинатларида энергия сарфини пасайтирувчи чиқинди маҳсулотлари гидротранспорти технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги амалий лойиҳада тоғ-кон ва металлургия корхоналарида қувурлар орқали кўп фазали муҳитлар оқимини таҳлил қилишда фойдаланилган. (Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институтиннг 2023 йил 22 майдаги №376-3 -сонли маʼлумотномаси). Илмий натижанинг қўлланилиши физико-механик жараёнларнинг ҳар хил мураккаб қонуниятларини таҳлил қилиш ва янги оптимал алгоритмлар қуриш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish