Sayt test rejimida ishlamoqda

Тараваде Абхижитнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тут мевасини қуритиш учун инфрақизил қурилмани такомилаштириш», 02.00.16 – Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.3.PhD/Т3039.
Илмий раҳбар: Султанова Шахноза Абдувахитовна, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Каримов Икромали Тожиматович, техника фанлари доктори; Курбанов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор
Йетакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: тут меваларини қуритиш учун инфрақизил қурилмани такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
тут мевасини ИҚ-нур ёрдамида қуритишда самарали намлик диффузияси коэффициенти ҳарорат ва қувватга боғлиқ ҳолда 2,58×10-9...8,37×10-9 м2/с оралиғида ўзгариши аниқланган; 
тут мевасини қуритиш жараёни замонавий Comsol Multiphysics 5.5 дастурида ёрдамида математик моделлаштирилган;
ИҚ-қуритиш жараёнини Пейдж модели энг яхши тавсифлайди, бунда энг юқори ўртача R2 (0,99882), энг паст ўртача χ2 (2,89×10-4), RMS (9,86×10-4) ҳамда фаолланиш энергияси 53,97 кж/мол эканлиги аниқланган;
тут мевасининг биологик фаол моддаларни 90-95% гача сақлаш имконини берувчи қуритиш технологияси ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Тут меваларини қуритиш учун конвектив инфрақизил қуритиш қурилмасини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
тут меваларини қуритиш учун энергиятежамкор технологияси «Sunny Land Products» МЧЖда амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2023 йил 4 январдаги 04-1/01-23-сон маълумотномаси). Натижада, юқори самарали ИҚ технологиясидан фойдаланиш ҳисобига маҳсулот ишлаб чиқариш 1,1 баробарга ошириш ва хомашё йўқотилиши 12% гача камайтириш имконини берган;
тут меваларини қуритиш усули «Sunny Land Products» МЧЖда амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2023 йил 4 январдаги 04-1/01-23-сон маълумотномаси). Натижада, юқори самарали усулдан фойдаланиш натижасида якуний маҳсулот таркибидаги биологик фаол моддалар 90-95% гача сақлаб қолиш имконини берган;
тут меваларини қуритиш учун такомиллаштирилган инфрақизил қурилма «Sunny Land Products» МЧЖда амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2023 йил 4 январдаги 04-1/01-23-сон маълумотномаси). Натижада, ИҚ нурлатгичларнинг мақбул жойлашувини тўғри танлаш ҳамда такомиллаштирилган энергиятежамкор қуритиш қурилмасини амалиётга жорий этилиши ҳисобига мавжуд технология ва қурилмаларга нисбатан 1,25 баравар кам энергия сарфлашга имкон берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish