Sayt test rejimida ishlamoqda

Aтаджанова Шаҳноза Aббасовнанинг
фан доктори (DSc) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Нофилологик олий таълим муассасалари талабаларини касбий малакаларини ривожлантириш технологиялари (франсуз тили мисолида)”, 13.00.01- Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: Б2022.2.ПҳД/Пед3315. 
Илмий маслаҳатчи: Aбдуллайева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, ДСc.03/30.01.2020.Пед.26.01.
Расмий оппонентлар: Хакимова Мухаббат Файзиевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Жуманазаров Умид Умирзакович, педагогика фанлари доктори, доцент; Якубов Жамолиддин Aбдувалиевич, филология фанлари доктори, профессор.
Йетакчи ташкилот: Қўқон давлат педагогика институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади: Нофилологик олий таълим муассасалари талабаларини касбий малакаларини ривожлантириш технологиялари бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
нофилологик олий таълим муассасалари талабаларини касбий малакаларини ривожлантириш имкониятлари когнитив фикрловчи мнемик фаолият функсиялари ва метакогнитив таркибий қисмлар мазмунини таълимий мақсад мазмунига босқичма-босқич оптималлаштириш ҳамда прагматик фаоллашган ҳаракат ва дидактик-ривожлантирувчи ўйинларни киритишга устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган; 
талабаларининг касбий малакаларини ривожлантириш жараёни франсуз тилини ўқитиш жараёнида нутқий компетенсияларни коммуникатив, лексик, инновацион СТРЕAМ, СТРAТЕГИC РЕAДИНГС, БAРCAМП, БAСКЕТни қўллаш, субъектив-педагогик ва ижтимоий-психологик мотивлар ҳамда еҳтиёжлар орасидаги ўзаро қайта алоқага мўлжалланган локал инфраструктурани шакллантириш асосида такомиллаштирилган;
талабаларининг касбий малакаларини ривожлантириш самарадорлиги фасилитацион, Бленд-ап ҳамда келгуси кўп босқичли жараён фаолияти учун бинар, имитацион, операцион ўйинларни лойиҳалаштириш, янгиликни излаш ҳамда ижодий ва танқидий фикрлашга, замонавий баҳолаш технологияларига қизиқтириш ва мустақил ишлаш фаоллигини оширишга қаратилган касб шароитига барқарор мослаштиришга устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган; 
талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантириш натижадорлиги шахс резервини ошириш, ўқишга мотивация яратиш ва ассоциатив фикрловчи-мнемик фаолиятни касбий аҳамиятли шахсий сифатларга оптималлаштириш ҳамда тилни ўзлаштириш стратегияларининг когнитив, емоционал, мотивацион компонентларини оғзаки нутқ компетенсиясини ривожлантиришнинг ташкилий-мазмунли тузилмасига синхрон мослаштириш асосида такомиллаштириган;
талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантириш мезонлари нутқ фаолияти таркибий қисмлари ва гностик, коллаборатив, конструктив метакомпетенсиялар ўзаро адаптив дидактик таъсир имкониятларини аниқлаш ҳамда ўқитувчи ва талабалар учун мўлжалланган кўрсатмалар орқали интерфаол брейнсторминг ва таҳлилий-фаолиятли микромуҳитни босқичма-босқич шакллантириш асосида такомиллаштирилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Нофилологик олий таълим муассасалари талабаларини касбий малакаларини ривожлантириш технологиялари бўйича олинган натижалар асосида:
нофилологик олий таълим муассасалари талабаларини касбий малакаларини ривожлантириш имкониятлари когнитив фикрловчи мнемик фаолият функсиялари ва метакогнитив таркибий қисмлар мазмунини таълимий мақсад мазмунига босқичма-босқич оптималлаштириш ҳамда прагматик фаоллашган ҳаракат ва дидактик-ривожлантирувчи ўйинларни киритишга устуворлик бериш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Франсуз тили” дарслиги мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 9-сентябрдаги 302-сон буйруғи асосида берилган 302-0670 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада нофилологик олий таълим муассасалари талабаларида бўлажак касбий малакаларни ривожлантириш технологияларини такомиллаштиришнинг педагогик-психологик имкониятларини тахлил етишга еришилган; 
талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантириш жараёни франсуз тилини ўқитиш жараёнида нутқий компетенсияларни коммуникатив, лексик, инновацион СТРЕAМ, СТРAТЕГИC РЕAДИНГС, БAРCAМП, БAСКЕТни қўллаш, субъектив-педагогик ва ижтимоий-психологик мотивлар ҳамда еҳтиёжлар орасидаги ўзаро қайта алоқага мўлжалланган локал инфраструктурани шакллантириш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар Тошкент давлат педагогика университетида бажарилган A-1-197 рақамли «Инглиз ва немис тилларини ўрганиш учун ўқув-услубий модулларни такомиллаштириш ва улардан фойдаланишнинг назарий ва амалий асослари» номли амалий лойиҳа доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университетининг 2022-йил 21-июлдаги 02-07-1934/04 рақамли далолатномаси). Натижада бўлажак ўқитувчилардан касбий компетентлигини ривожлантиришга педагогик имкониятлари кенгайтирилган;
талабаларининг касбий малакаларини ривожлантириш самарадорлиги фасилитацион, Бленд-ап ҳамда келгуси кўп босқичли жараён фаолияти учун бинар, имитацион, операцион ўйинларни лойиҳалаштириш, янгиликни излаш ҳамда ижодий ва танқидий фикрлашга, замонавий баҳолаш технологияларига қизиқтириш ва мустақил ишлаш фаоллигини оширишга қаратилган касб шароитига барқарор мослаштиришга устуворлик бериш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Франсуз тили” дарслиги мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 9-сентябрдаги 302-сон буйруғи асосида берилган 302-0670 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада бўлажак мутахассисларда франсуз тилини ўқитиш жараёнида инновацион технологияларнинг метакогнитив таркибий қисмларини такомиллаштиришга шароит яратилган;
талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантириш натижадорлиги шахс резервини ошириш, ўқишга мотивация яратиш ва ассоциатив фикрловчи-мнемик фаолиятни касбий аҳамиятли шахсий сифатларга оптималлаштириш ҳамда тилни ўзлаштириш стратегияларининг когнитив, емоционал, мотивацион компонентларини оғзаки нутқ компетенсиясини ривожлантиришнинг ташкилий-мазмунли тузилмасига синхрон мослаштириш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Франсуз тили” дарслиги мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 9-сентябрдаги 302-сон буйруғи асосида берилган 302-0670 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада бўлажак ўқитувчилардан касбий компетентлилигини ривожлантиришга педагогик имкониятлар кенгайтирилган;
талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантириш мезонлари нутқ фаолияти таркибий қисмлари ва гностик, коллаборатив, конструктив метакомпетенсиялар ўзаро адаптив дидактик таъсир имкониятларини аниқлаш ҳамда ўқитувчи ва талабалар учун мўлжалланган кўрсатмалар орқали интерфаол брейнсторминг ва таҳлилий-фаолиятли микромуҳитни босқичма-босқич шакллантириш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Франсуз тили” дарслиги мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 9-сентябрдаги 302-сон буйруғи асосида берилган 302-0670 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада нофилологик олий таълим муассасалари талабаларида бўлажак касбий малакаларнинг ривожланганлик даражаларини ташхисловчи индикаторларни такомиллаштириш имкони кенгайтирилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish