Sayt test rejimida ishlamoqda

Сафарова Гулжахон Эштемировнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Палладий, кумуш ва симобни диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 эритмаси билан сувсиз амперометрик аниқлаш», 02.00.02 – Аналитик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.1.PhD/К412.
Илмий раҳбар: Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Ўзбекистон миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Термиз давлат университети, PhD.03/30.04.2022.K.78.05.
Расмий оппонентлар: Султонов Марат Мирзаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Абдурахманов Илхом Эргашбоевич, кимё фанлари доктори, доцент. 
Йетакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: табиий объектлар ва саноат материаллари таркибидаги палладий(II), кумуш(I) ва симоб(II) ионларининг миқдорини диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 эритмаси билан сувсиз ва аралаш муҳитларда амперометрик титрлаш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 ва унинг Pd(II), Ag(I) ва Hg(II) ионлари билан комплексларини электрооксидланиши айланувчи платинали микродискли анодда сувсиз ва аралаш муҳитларда вольтамперометрик аниқлаш услуби ишлаб чиқилган;
Pd(II), Ag(I) ва Hg(II) ионларини диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 эритмаси билан амперометрик титрлашнинг мақбул шароитлари топилган ва титрлаш эгрисининг шакли ва натижаларига турли омиллар таъсири аниқланган;
Pd(II), Ag(I), Hg(II) ионларини сирка кислотаси ва уни 50 ҳажм% хлороформ билан аралашмаси, 30 ҳажм% бензол, 25 ҳажм% углерод тўртхлорид, 20 ҳажм% гексан муҳитларида титрлаб миқдорий аниқлашда фон электролит сифатида 0,20М литий перхлорат олинган ва электродлардаги кучланиш 0,95 В ни ташкил қилиши аниқланган;
Pd(II), Ag(I) ва Hg(II) ионларининг микромиқдорларини уларнинг индивидуал, бинар, учламчи ва мураккаб эритмалари таркибидан диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 эритмаси билан амперометрик титрлаш ёрдамида нисбий стандарт четланиши 0,008 дан ошмаган миқдорий таҳлил услублари ишлаб чиқилган ва мертрологик кўрсаткичлари асосланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Табиий ва техноген объектларда палладий(II), кумуш(I) ва симоб(II) ларни диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 эритмаси билан сувсиз ва аралаш муҳитларда амперометрик титрлаш бўйича олинган натижалар асосида:
симоб(I) нинг миқдорини диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 эритмаси билан сувсиз ва аралаш муҳитларда амперометрик титрлаб аниқлашнинг ишлаб чиқилган усули «Муборак газни қайта ишлаш заводи» МЧЖда амалиётга жорий этилган («Муборак газни қайта ишлаш заводи» МЧЖ нинг 2021 йил 30 ноябрдаги 926/ГК-11-сон маълумотномаси). Натижада, ишлаб чиқилган усул табиий ва техноген объектлар таркибидаги симоб(II) нинг микромиқдорини аниқлаш имконини берган;
палладий(II) ва кумуш(I) миқдорларини диэтиламино-4-метилгексин-2-ол-4 ёрдамида сувсиз амперометрик титрлаб аниқлашнинг ишлаб чиқилган усули «Муборак газни қайта ишлаш заводи» МЧЖда амалиётга жорий этилган («Муборак газни қайта ишлаш заводи» МЧЖ нинг 2021 йил 27 декабрдаги 1054/ГК-12-сон маълумотномаси). Натижада, ишлаб чиқилган усул ёрдамида стандарт намуналар таркибидаги палладий(II) ва кумуш(I) ионлари аниқланишининг қуйи чегарасини бир тартибга камайтириш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish