Sayt test rejimida ishlamoqda

Мирзайев Жамол Дустияровичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертасия мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган тармоғи номи): «Навли буғдой унларининг новвойлик хоссаларини яхшилаш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.17 - Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).
Диссертасия мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2023.2.ПҳД/Т1733.
Илмий раҳбар: Равшанов Сувонқул Сапарович, техника фанлари доктори, доцент.
Диссертасия бажарилган муассасалар номи: Тошкент кимё-технология институти Шаҳрисабз филиали.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Бухоро муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи ДСc.03/28.02.2022.Т.101.01.
Расмий оппонентлар: Мажидова Наргиза Қахрамоновна, техника фанлари доктори; Қобилова Нилуфар Худойшукуровна, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД).
Йетакчи ташкилот: Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмаси.
Диссертасия йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. 
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади: новвойлик хоссалари паст навли маҳаллий буғдой ун навларини гранулометрик фракцион таркибга ажратиб, уларнинг новвойлик хоссаларини йахшилаш технологийасини ишлаб сҳиқишдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
маҳаллий буғдой дони туркумларидан тортилган юқори навли новвойлик унларининг таркибида 10 мкмдан кисҳик гранулометрик фракцйа миқдори 7% дан ортиқлиги експериментал аниқланган;
маҳаллий буғдой дон туркумларидан тортилган ун навларининг новвойлик хоссалари крахмал донасҳаларининг оълсҳами ва механик шикастланганлик даражасига боғлиқлиги назарий ва експериментал исботланган;
навли новвойлик буғдой уни таркибидаги 10 мкмдан кисҳик гранулометрик фракцйа илк бор пневмоцентрофугалаш усулида ажратилиб, нон сҳиқиши ва унинг сифат коърсаткисҳларини оширишга еришилган;
новвойлик буғдой унидан ажратиб олинган 10 мкм дан кисҳик оълсҳамли механик шикастланган крахмалли гранулометрик фракцйани унли қандолат маҳсулотларини ишлаб сҳиқариш рецептурасида қоъллаш боъйисҳа тавсийа ишлаб сҳиқилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Маҳаллий буғдой дон туркумларидан тортилган юқори навли новвойлик буғдой унларининг технологик хоссаларини озиқавий қоъшимсҳаларсиз йахшилаш технологийасини ишлаб сҳиқиш боъйисҳа олинган илмий натижалар асосида:
навли новвойлик буғдой уни таркибидаги кисҳик оълсҳамли ва механик шикастланган крахмал донасҳали фракцйаларни ажратиш орқали уларнинг функсионал-технологик хоссаларини озиқавий қоъшимсҳаларсиз йахшилаш технологийаси «ОЛТИН БОСҲОҚ ИССИҚ НОНИ» МСҳЖнинг «2024-2025 йилларда амалийотга жорий етиш боъйисҳа истиқболли ишланмалар роъйхати»га киритилган («Оъздонмаҳсулот» АКнинг 2023-йил 25-йанвардаги 6-1-2/12-72-сон маълумотномаси). Натижада, нон ҳажмини назорат намунасига нисбатан 35-75 см³ га, солиштирма ҳажмини 0,50-0,58 г/см3 га, мағиз ғоваклигини 11-14% га, Ҳ/Д коърсаткисҳини 0,12-0,13 бирликка, нон сифати органолептик баҳосини 8-9 баллга йахшилаш имконини беради;
навли новвойлик ун туркумлари таркибидан ажратилган кисҳик оълсҳамли ва механик шикастланган крахмал донасҳали фракцйадан унли қандолат маҳсулотлари ишлаб сҳиқариш технологийаси «Коъксарой» МСҳЖ нинг «2024-2025 йилларда амалийотга жорий етиш боъйисҳа истиқболли ишланмалар роъйхати»га киритилган («Оъздонмаҳсулот» АКнинг 2023-йил 25-йанвардаги 6-1-2/12-72-сон маълумотномаси). Натижада, унли қандолат маҳсулотларининг боъкувсҳанлигини назорат намунасига нисбатан 14% га, намлик ва қанд миқдорини 1% гасҳа йахшилаш имконини беради.

Yangiliklarga obuna bo‘lish