Sayt test rejimida ishlamoqda

Мухитдинов Музаффар Бахтиёровичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ейилишбардош композицион полимер материалларнинг узоқ муддатга чидамлилигини ошириш ва улардан архитектура-бадиий қурилиш буюмлари қолиплари учун қопламалар олиш технологияси», 02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси, 05.09.05 – Қурилиш материаллари ва буюмлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.3.PhD/Т3015.
Илмий раҳбарлар: Камолов Турсунбой Очилович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Аликобилов Шухрат Абдумаликович, техника фанларидан фалсафа доктори (PhD), доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01.
Расмий оппонентлар: Талипов Ниғматилла Хамидович, техника фанлари доктори, профессор; Негматова Комила Сайибжановна, техника фанлари доктори, профессор.
Йетакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.
Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: ейилишбардош композицион полимер материалларнинг узоқ муддатга чидамлилигини ошириш ва улардан архитектура-бадиий қурилиш буюмлари қолиплари учун қопламалар олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
қуруқ ва нам муҳитли шароитларда абразив сирт юзали полимер қопламаларининг ейилиш қонуниятлари, полимерлар ва тўлдиргичларнинг турига ва табиатига қараб бетондан ясалган меъморий-бадиий қурилиш конструкцияларини ишлаб чиқаришда шакллантириш қолипларининг иш шароитларини стимуляция қилиш, шунингдек силжиш тезлиги ва бетон қоришмасининг босимига боғлиқлиги аниқланган; 
қуруқ муҳитда қоплама юзасини ейилишининг асосий тури абразив, нам муҳитда эса темир кукуни билан модификацияланган полимер қопламаларнинг ишлаш қобилияти коррозион-механик хусусиятга эга эканлиги асосланган; 
композицион полимер қопламалар сирт юзасининг ейилишига полимерлар ва тўлдирувчиларнинг тури, табиати, тузилиши ва миқдорининг таъсири аниқланган;
қопламаларнинг ейилиши уларнинг физик-механик хоссаларига ҳамда бетон қоришмасининг технологик ҳолатига боғлиқ эканлиги исботланган;
ультратовушли модификация композицион термореактив эпоксид полимер материалларининг ейилишбардошлилигини ва физик-механик хоссаларини ҳамда шунга мос равишда қуруқ ва нам муҳитда бетон билан ўзаро таъсирлашувда улардан тайёрланган қопламаларнинг чидамлилигини ошиши аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Ейилишбардош композицион полимер материалларнинг узоқ муддатга чидамлилигини ошириш ва улардан архитектура-бадиий қурилиш буюмлари қолиплари учун қопламалар олиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
қурилиш ва техник ҳусусиятлари яхшиланган маҳаллий ва иккиламчи хом ашёлар асосида қуруқ ва суюқ агрессив муҳитда физик ва ультратовуш билан ишлов бериш орқали, ейилишбардошли ва узоқ муддатга чидамли композицион қопламаларни олиш технологияси «CENTRON» АЖ Жиззах темир-бетон буюмлари заводида жорий этилган («O`zbekiston qurilish materiallari sanoati korxonalari uyushmasi»нинг 2022 йил 28 декабрдаги 05/15-3168-сон маълумотномаси). Натижада, архитектура-бадиий, бетон ва темир-бетон қурилиш буюмларини олишнинг 82 циклига қадар шакл берувчи қолипларнинг ишчи юзаларида қўлланиладиган модификацияланган композицион полимер қопламаларининг ишлаш қобиляти ва чидамлилигини 2,2-2,5 баравар ошириш имконини берган;
физик-механик ва технологик хусусиятлари яхшиланган композицион полимер қопламалар «CENTRON» АЖ Жиззах темир-бетон буюмлари заводида жорий этилган («O`zbekiston qurilish materiallari sanoati korxonalari uyushmasi»нинг 2022 йил 28 декабрдаги 05/15-3168-сон маълумотномаси). Натижада, қопламанинг металлга адгезион мустаҳкамлиги 22 МРа дан 50 МРа гача, бетонга эса 3,7 МРа дан 6,9 МРа гача оралиқларда бўлиши, мураккаб шароитларда абразив сирт юзага нисбатан композицияларнинг едирилиш интенсивлигини 1,7-2 марта камайтириш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish