Сайт тест режимида ишламоқда

Ахмадалиев Шохрух Шухратовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертaцияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертaция мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўқсимметрик шаклдаги деталларни комбинацияланган сиқиб чиқаришли штамплаш технологик жараёнларини ишлаб чиқиш ва тадқиқот қилиш”, 05.02.01–“Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси. Камёб, нодир ва радиоактив элементлар технологияси (қуймачилик ва металларга ишлов бериш технологияси йўналиши)” ихтисослиги.
Диссертaция мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.1.PhD/T2649
Диссертaция бажарилган муассаса номи: Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.03/30.12.2019.Т.03.04.
Илмий раҳбар: Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.
Расмий оппонентлар: Норхуджаев Файзулла Рамазанович, техника фанлари доктори, профессор; Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович, техника фанлари фалсафаси доктори (PhD).
Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.
Диссертaция йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Тадқиқотнинг мақсади ўқсимметрик шаклдаги деталларни комбинацияланган сиқиб чиқарувчи штамплаш технологик жараёнларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
комбинациялашган сиқиб чиқариш усули ташқи куч таъсирида ҳосил бўладиган металл оқимини мураккаб шакл бўйича тақсимланиш схемаси асосида ишлаб чиқилган;
заготовкани пластик деформациялаш технологияси заготовка материалининг деформация ўчоғининг шакли асосида ишлаб чиқилган;
штамп ускунасининг янги конструкцияси сиқиб чиқарилаётган мураккаб шаклдаги поковка параметрлари асосида ишлаб чиқилган;
ялпи ва ичи бўш заготовкалардан фланецга эга бўлган поковкаларни сиқиб чиқаришли штамплаш технологик жараёнлари сиқиб чиқарилаётган металл хоссаларига боғлиқ равишда ишлаб чиқилган;
пластик деформация ўчоғининг ностационар хажми ва оғирлиги бўйича заготовканинг кучланганлик ҳолатини аниқлаш усули заготовканинг оқувчанлик хоссаси асосида ишлаб чиқилган;
ўқсимметрик шаклдаги мураккаб поковкаларни сиқиб чиқариш технологик жараёнининг параметрларини аниқлаш усули заготовка материалининг пластиклигига боғлиқ равишда ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.Ўқисимметрик шаклдаги деталларни комбинацияланган сиқиб чиқаришли штамплаш технологик жараёнларини ишлаб чиқиш ва тадқиқот қилиш бўйича олинган натижалар асосида:
комбинациялашган сиқиб чиқариш усули “Геобуртехника” АЖ га тадбиқ этилди (“Геобуртехника” АЖ нинг 02.08.2021 йилдаги №01/07-165-сон маълумотномаси). Жорий этиш натижасида металл сарфи 25-30% га камайган;
заготовкани пластик деформациялаш технологияси “Геобуртехника” АЖ га тадбиқ этилди (“Геобуртехника” АЖ нинг 02.08.2021 йилдаги №01/07-165-сон маълумотномаси). Жорий этиш натижасида деталларнинг хизмат муддати 1,4-1,5 мартага ошган;
штамп ускунасининг янги конструкцияси “Геобуртехника” АЖ га тадбиқ этилди (“Геобуртехника” АЖ нинг 02.08.2021 йилдаги №01/07-165-сон маълумотномаси). Натижада битта детал ишлаб чиқариш учун сарфланадиган вақт 20-30% га камайган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш