Сайт тест режимида ишламоқда

Холдорова Гулбаҳор Михлибоевнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мирзачўлнинг табиий географик шароити мониторинг тизимини шакллантиришнинг илмий асослари», 11.00.01 - Табиий география (география фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Gr70.
Илмий раҳбар: Сабитова Наила Исмоиловна, география фанлари доктори, профессор.  
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSс.03/30.12.2019.Gr.01.06.
Расмий оппонентлар: Баҳритдинов Баҳодир Арифович, география фанлари доктори; Абдуллаев Илҳом Ҳатамович, география  фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Сейсмология институти. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Mирзачўлнинг табиий географик шароити мониторинг тизимини шакллантиришнинг илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Мирзачўл табиий географик шароитининг инсон таъсири натижасида ўзгариш динамикаси кўрсаткичлари (тупроқ, ерости сувлари) аниқланган;
Мирзачўл геосистемаларининг чегараси рельеф пластикаси усули асосида аниқланган ва 1:200000 масштабли картаси яратилган;
Мирзачўл табиий шароитини шакллантирувчи умумий табиий географик омилларнинг сифат (тупроқнинг химиявий таркиби, ер ости сувлари сатҳининг кўтарилиши ва кимёвий таркиби)  ўзгариши аниқланган;
тупроқларнинг ва ер ости сувларининг шўрланиш даражаси “калит” майдонларда макон (геосистема чегаралари) ва вақт (5, 10, 15 йиллик тебраниш)да ўзгариши аниқланган;
геосистемаларнинг антропоген таъсири натижасида ўзгаришлари сифат даражалари (кучли, ўрта, кучсиз) асосида баҳоланган ва мониторинг кузатув нуқталар тизими ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Мирзачўлнинг табиий географик шароити мониторинг тизимини илмий асосларини шакллантириш бўйича ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида:
Мирзачўл табиий шароитининг, тупроқ-мелиоратив шароити ва ер ости сувларининг инсон хўжалик фаолияти таъсирида ўзгариши динамикасининг аниқланган кўрсаткичлари Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Жиззах вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси амалиётига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг  2022 йил 8 апрелдаги  04/30-04/2084-сон маълумотномаси). Натижада, вилоят суғориладиган ерларидан оқилона фойдаланиш ва ер ости сувлари сатҳини пасайтириш тадбирларини такомиллаштириш имконини берган;  
Мирзачўл ҳудудининг 1:200000 масштабда яратилган рельеф пластикаси картаси Ўзбекистон Миллий атласининг «Ландшафтлар ва табиий географик районлаштириш» бўлимига киритилган «Рельеф пластикаси асосида тузилган ландшафт морфологик харитаси»ни тайёрлашда Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги «Картография» ДИИЧКда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг 2022 йил 19 апрелдаги 08-03085-сон маълумотномаси). Натижада, Ўзбекистон Миллий атласининг мазмунини бойитиш, ундаги карталарнинг илмий ва амалий аҳамиятини ошириш имконини берган;
Мирзачўл ҳудуди тупроқларининг кимёвий таркиби, ер ости сувлари сатҳининг кўтарилиши ва кимёвий таркибидаги аниқланган ўзгариш кўрсаткичлари Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг  Жиззах вилояти  қишлоқ хўжалиги бошқармаси амалиётига жорий этилган        (Қишлоқ хўжалик вазирлигининг 2022 йил 8 апрелдаги 04/30-04/2084-сон маълумотномаси). Натижада, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тадбирларини такомиллаштириш имконини берган;   
Мирзачўл тупроқлари ва ер ости сувларининг шўрланиш даражасининг ҳудуд ва вақт мобайнида ўзгаришларининг аниқланган кўрасаткичлари Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Жиззах вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси амалиётига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 8 апрелдаги 04/30-04/2084-сон маълумотномаси). Натижада, ерларнинг шўрланиш сабабларини аниқлаш имконини берган;
Мирзачўл геосистемаларининг антропоген таъсир натижасида ўзгаришини кузатиш бўйича ишлаб чиқилган мониторинг тизими Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалик вазирлигининг Жиззах вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси амалиётига жорий қилинган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг  2022 йил 8 апрелдаги 04/30-04/2084-сон маълумотномаси). Натижада, геосистемалардаги келажакда бўладиган ўзгаришларни прогнозини ишлаб чиқиш имкониятини берган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш