Сайт тест режимида ишламоқда

Нажмиддинов Элдоржон Халиловичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон
 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Фарғона водийси айрим балиқларининг гельминтлари», 03.00.06 – Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.2.PhD/В512.
Илмий раҳбар: Кучбоев Абдурахим Эргашевич, биология фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.03/30.06.2021.B.05.06.
Расмий оппонентлар: Хуррамов Алишер Шукурович, биология фанлари доктори, доцент; Холиқов Махаматжон Йигиталиевич, биология фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Фарғона водийси ҳудудида Сирдарёнинг юқори оқими сув ҳавзалари айрим балиқ гельминтларининг таксономик таркиби, тарқалиши, биоэкологияси, зоогеографик таҳлили ва асосий гельминтоз касалликларга қарши кураш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор Фарғона водийсида 15 тур балиқларда 37 тур гельминтларнинг тур таркиби рўйхатга олиниб, гельминтофаунанинг шаклланиши ва шу билан бирга Тоғли Осиё балиқлари комплексининг ихтиопаразитлар фаунасининг тарқалишидаги ўрни асосланган;
тадқиқот  ҳудудида аниқланган балиқ гельминтлари фаунасининг 37 туридан 1 та кенжа тури (Rhabdochona hellichi turkestanica) Марказий Осиё фаунаси учун илк бор қайд этилган, 2 та тури (Philometra ovata, Rhabdochona gnedini) Фарғона водийси сув ҳавзаларида учраши биринчи марта аниқланган, 7 та тури (Ligula intestinalis, Rhipidocotyle campanula, Asymphylotrema leninabadi, Sanguinicola inermis, Neoechinorhynchus rutili, Capillaria tomentosa, Dioctophyme renale) бошқа хўжайинда илк бор учраши исботланган;
Bаthybothrium, Ligula, Orientocreadium, Allocreadium, Capillaria, Dioctophyme, Rhabdochona, Neoechinorhynchus, Diplostomum, Gnathostoma, Raphidascaris ва бошқа доминант авлодларнинг вакилларини илмий-назарий ҳамда амалий тиббиёт ва аграр-хўжалик фаолият нуқтаи назаридан аҳамиятлилиги исботланган;
Sanguinicolidae, Diplostomidae, Bothriocephalidae, Ligulidae, Rhabdochonidae Anisakidae оилаларига мансуб патоген турлар балиқчилик соҳасининг ривожланишига сезиларли салбий таъсир кўрсатиши аниқланган; 
Сирдарёнинг юқори оқими сув ҳавзасида, Фарғона водийси тоғ дарёлари балиқлари паразитлари фаунасининг шаклланишида ва тарқалишида биотик ҳамда антропоген омилларнинг ўрни асосланган;
цестода, трематода, акантоцефалар ва нематода синфларига мансуб турларнинг таксономик гуруҳлари ва доминант турларнинг экологик валентлигига ҳамда уларнинг ўзаро нисбатланишига мувофиқ баҳо берилиб, балиқларнинг гельминтоз касалликларининг келиб чиқиш сабаблари ва уларга қарши кураш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Фарғона водийси сув ҳавзаларида балиқлар гельминтлари мавзуси бўйича олинган илмий натижалар асосида:
сазан (карп) ва оқ дўнгпешона балиқлари гельминтозлари ва уларнинг касалликларига қарши кураш чора-тадбирлари бўйича ишлаб чиқилган амалий тавсиянома Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятлари балиқчилик хўжаликларига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2021 йил 9 декабрдаги 01/23-2223-сон маълумотномаси). Натижада, cазан ва оқ дўнгпешона балиқларининг асосий цестодозлари, трематодозлари, нематодозлари ва акантоцефалёзларини ташхислаш ва уларга қарши кураш амалий чора- тадбирларни ишлаб чиқиш имконини берган;
Фарғона водийсидаги сазан ва оқ дўнгпешона балиқларини асосий гельминтозлари ҳисобланган лигулидоз ва рафидаскаридоз касалликларига қарши антигельминтик препаратларни қўллаш бўйича ишлаб чиқилган тавсиялар Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасини амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2022 йил 1 мартдаги 02/23-370-сон маълумотномаси). Натижада, антигельминтик хусусиятга эга бўлган дори препаратлари гельминтоз касалликларини 70-95% гача бартараф этишга ҳамда балиқларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичини ошиши ва иқтисодий самарадорликни ошириш имконини берган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш